Projektové dny na Gymnáziu Třebíč 2017

Ve dnech 22. a 23. června 2017 proběhly na Gymnáziu Třebíč tzv. projektové dny. Smyslem těchto dnů je vyzkoušet si alternativu k tradiční výuce založené na tematické výuce, kdy se žáci zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí ji z pohledu různých předmětů.

Učitelé připravili pro jednotlivé ročníky témata, na kterých žáci během dopoledne pracovali, a výsledky své práce na závěr prezentovali různým způsobem svým spolužákům.

Noviny za 5 hodin?

Třídy prvního ročníku se na jeden den staly členy fiktivních redakcí novin. Úkolem každé třídy bylo do 12:30 vydat, tzn. vytisknout noviny, které měly obsahovat úvodník, anketu, rozhovor, reportáž, recenzi, úvahu, politický komentář, fejeton, sportovní a zábavnou rubriku, sudoku, komiks, básně, reklamy, texty v cizích jazycích apod.

Nebuď bílým koněm

Pro druhý ročník připravili odborníci z Občanské poradny Třebíč vzdělávací program s názvem Nebuď bílým koněm. Projekt podpořilo město Třebíč z grantového programu určeného na prevenci kriminality.

Záření kolem nás (finský model výuky)

Studenti třetího ročníku pracovali ve skupinách na komplexním tématu Záření kolem nás z pohledu fyziky, chemie a biologie. Procházeli různými stanovišti a zabývali se ohybem světla, hologramem, fotosyntézou, spektrometrickou analýzou chlorofylu, termokamerou, optickými vlákny apod. Na závěr výsledky své práce prezentovali v kmenových třídách. První pomoc a angličtina

Ani nižší gymnázium nezůstalo stranou. Žáci 1. a 2. G se učili zásady první pomoci a seznámili se s novým sportem – kinballem, třídy 3. a 4. G pracovaly na tématu Travel round the World a vyhledávaly informace o různých anglicky mluvících zemích, které poté svým spolužákům v anglickém jazyce prezentovaly.

Páteční aktivity

V pátek vyučující připravili pro studenty celou řadu výběrových aktivit. Nejatraktivnější akcí se stala beseda s HIV pozitivním, kterou připravila Česká společnost AIDS pomoc, z. s.

Mezi další vyhledávané aktivity patřilo setkání s poslancem Parlamentu České republiky MUDr. Vítem Kaňkovským, který si připravil přednášku a besedu na téma Zdraví obyvatel v ČR.

Spolek Mladých demokratů zorganizoval simulaci jednání městského zastupitelstva. Simulaci navštívili i zástupci třebíčské radnice – MVDr. Pavel Heřman, bývalý starosta a současný radní, Mgr. Markéta Kabátková, vedoucí odboru kanceláře vedení města, a Ing. David Vojtan, vedoucí Odboru finančního MěÚ Třebíč.

O alternativních způsobech dopravy pohovořil vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Bc. Aleš Kratina. Součástí této aktivity byla i ukázka a možnost testování elektrokol.

Řada aktivit se uskutečnila mimo školní budovu, žáci např. navštívili Státní okresní archiv Třebíč, dále Alternátor, vědecko-technické centrum v Třebíči, měli možnost naučit se základy sebeobrany v centru bojových sportů REDGYM, prohlédli si nejzajímavější třebíčské architektonické skvosty, pracovali ve výtvarné dílně, zpívali, hráli divadlo pod vedením Mgr. Jaroslava Dejla, prováděli chemické pokusy atd.

I když jsou projektové dny organizačně náročné, žáci mohou pracovat podle svých zájmů a učitelé si vyzkouší atraktivní metody výuky. Jsme přesvědčeni, že tento styl výuky pomáhá žákům lépe si osvojit učivo v širších souvislostech a umožňuje jim rozšířit si obzory v dalších oborech. Proto plánujeme realizovat projektové dny i v příštím školním roce.

Lenka Chybová

Foto: Petr Wehrenberg, Jana Navrkalová

Partneři Gymnázia v Třebíči
spinner