150 let Gymnázia Třebíč

Vážení a milí přátelé třebíčského gymnázia, učitelé (ne)dávní i současní, absolventky a absolventi, žákyně a žáci, rodiče,

vítejte na výročních webových stránkách 150GTR. Přijměte pozvání nejen ke vzpomínání nad stránkami virtuální kroniky, ale také k účasti na rozmanitých akcích či představení našich absolventů.

Alice Burešová, ředitelka GTR

Kalendárium třebíčského gymnázia

Výročí 150 let

09. 10. 2021

Proběhnou oslavy 150. výročí školy (akademie, prohlídka školy, setkání absolventů, bohoslužba), škola vydá šestý almanach.

Rekonstrukce tělocvičny

2021

Bude zahájena generální rekonstrukce tělocvičny a jejího zázemí.

Rekonstrukce historické budovy

2020

Kompletní rekonstrukce hygienických zařízení v historické budově školy; kalendářní rok a výuka výrazně ovlivněny koronavirovou pandemií, přechod na on-line výuku trvající v řádech měsíců.

Projekt Ze života pro život

2020–2018

Zapojení školy do projektu Učíme se ze života pro život.

Bezbariérovost budovy

2018

Instalací plošin pro imobilní osoby zajištěna bezbariérovost budovy.

Běh pro Paměť národa

2018

1. ročník Běhu pro Paměť národa. Následně proběhl druhý a třetí byl zrušen.

Vybudování nových učeben

2018

Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání z projektu IROP.

Výstavba nové přístavby školy

2019–2017

Probíhala výstavba třípatrové („malé“) přístavby školy v místě bývalého školního dvora pro potřeby studentské knihovny s odpočinkovým prostorem, Badatelského centra pro přírodní vědy (přestěhováno z učebny č. 14) a multimediální jazykové učebny.

Projekty pro pedagogy

2017

Zapojení školy do projektu Šablony I, následně II, za účelem zlepšení profesní úrovně pedagogů (IT dovednosti, jazyková vybavenost, odborné znalosti), plánováno do 2022.

Projekt Spoluprací k profesonalitě

2020–2016

Účast školy v projektu Spoluprací k profesionalitě – proškolení pěti interních mentorů za účelem rozvoje dovedností pro kolegiální podporu.

Zahraniční spolupráce

2016

Zahájení spolupráce s Tampereen klassillinen lukio, Finsko. Výměnné pobyty žáků a stáž českých učitelů na finské škole.

Rekonstrukce střechy

2016

Kompletní rekonstrukce střechy budovy školy – Firma Archat Třebíč.

Nový školní vzdělávací program

2016–2015

Od tohoto školního roku zahájena výuka podle nového Školního vzdělávacího programu, tj. po úpravách hodinových dotací ve prospěch volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku.

Badatelské centrum

2015

Vybudování Badatelského centra pro výuku přírodovědných předmětů, dočasně umístěno v učebně č. 14.

8 výzkumných pracovišť pro badatelskou výuku vybavené speciálními přístroji – FTIR spektrometr, vysokorychlostní kamera, termokamera, pracoviště mikrobiologie.

Zahraniční spolupráce

2014

Zahájeny spolupráce a výměnné pobyty se SŠ ve Frankfurtu nad Mohanem v SRN.

Studentský parlament

2014

Zahájení činnosti Studentského parlamentu Gymnázia Třebíč.

Projekt Výzva pro budoucnost

2015–2013

Projekt Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost. Nové vybavení laboratoří biologie, chemie a fyziky.

Zahájení rekonstrukce budovy GTR

2013

Zahájena rozsáhlá postupná rekonstrukce historické budovy: výměna oken, dveří a jejich zárubní, podlah a střechy; přeměna bytu školníka na kabinety, rekuperace celé budovy; nový nábytek a nové přístrojové vybavení laboratoří biologie, chemie a fyziky, vše doprovázeno modernizací počítačové sítě; průběžně se během oprav a následného budování „malé“ přístavby učilo dle potřeb v budovách na ulici Bráfova 1 a 2, v tělocvičně a v posilovně.

Doplněk almanachu

2006

Škola vydává Doplněk almanachu Gymnázia Třebíč 1996–2006.

Jazykový projekt Comenius

2006–2005

Jazykový projekt Comenius – výměnné pobyty žáků gymnázia se studenty SŠ v Antverpách v Belgii.

Obnovení devítileté docházky

2003

Po obnovení devítileté školní docházky maturují první studenti osmiletého studia.

Konec humanitních tříd

2001

Končí humanitní třídy, následně všeobecné studium.

Víceleté studium

1997

První maturanti víceletého studia (tehdy sedmiletého, trvajícího do 2001).

125. výročí gymnázia

12. 10. 1996

Oslavy 125. výročí založení gymnázia, pátý almanach gymnázia s názvem Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996 a následné slavnostní uložení a zazdění původních a nových dokumentů za pamětní desku ve vchodu historické budovy.

Konec výuky v budově Bráfova 2

1996

Ukončení výuky v budově bývalého Ingstavu na ulici Bráfova 2.

Výuka v přístavbě školy

4. 9. 1995

Zahájení výuky v přístavbě školy.

Dokončení přístavby školy

30. 12. 1994

Dokončení „velké“ přístavby školy: nové šatny, zrcadlový sál a posilovna, tělocvična a nové učebny a kabinety.

Pamětní deska

30. 4. 1994

Sejmutí pamětní desky ve vestibulu školy a nalezení  historických dokumentů.

Obnovení Gymnazijní matice

1992

Obnovení činnosti Gymnazijní matice; 1. předseda ing. Jan Gross;  stavební povolení k zahájení přístavby školy.

Právní subjektivita

1991

Právní subjektivita školy.

Víceleté studium

1. 9. 1990

Zahájena  výuka v prvním ročníku víceletého (tehdy sedmiletého) gymnázia.

Zrušení čestného názvu školy

1990

Zrušen čestný název školy Gymnázium Bedřich Václavka, zrušení odborných předmětů kromě programování a administrativy, zavedení humanitních tříd s latinou a volitelnou francouzštinou.

Výuka na Bráfově 2

1. 9. 1989

Zahájena výuka v budově bývalého Ingstavu na ulici Bráfova 2.

Čestný název

23. 10. 1987

Udělen škole čestný název Gymnázium Bedřicha Václavka.

Časopis Zvonek

1982

Povoleno tehdejším odborem kultury při ONV v Třebíči vydávání studentského časopisu Zvonek.

Nová koncepce výuky

1980

Zahájení výuky podle nové koncepce přijaté roku 1976, tj. byly zavedeny postupně předměty odborné přípravy: ekonomika, programování, zemědělství, elektrotechnika, technická chemie.

Povinné proškolování pedagogů

1989–1971

Probíhá povinné proškolování členů pedagogického sboru, respektive, nestraníků v podobě tzv. ideově politického vzdělávání učitelů.

Výuka v rekonstruované budově + čtvrtý almanach

1971

Zahájení výuky v rekonstruované budově; čtvrtý almanach s názvem Almanach k 100. výročí gymnasia v Třebíči.

Oprava budovy GTR

1970

Generální oprava původní budovy školy.

Název gymnasium

1968

Vrácen název gymnasium.

Vojenské kursy

1970–1961

Škola poskytuje tzv. Vojenské kursy.

Střední všeobecně vzdělávací škola

1961

Název školy Střední všeobecně vzdělávací škola.

Kurzy pro pracující

1966–1957

Škola poskytuje kurzy pro Střední školu pro pracující.

Maturity

1971–1955

Maturují studenti Jedenáctileté střední školy a následně Střední všeobecně vzdělávací školy, škola umístěna do nové budovy na tehdejším náměstí Osvobození (nyní Václavské náměstí a je zde ZŠ), v původní budově gymnázia zřízena naopak 2. ZDŠ.

Konec reálného gymnázia

1954

Maturitami končí reálné gymnázium.

Třetí almanach

1946

Třetí almanach s názvem 75 let gymnasia v Třebíči.

Osnovy z roku 1933

1946–1945

Školní rok zahájen s učebními osnovami z roku 1933.

Události za II. Světové války

1945

V únoru zabrány všechny učebny pro německé uprchlíky.

Události za II. Světové války

1944

O prázdninách škola vyklizena pro potřeby německého lazaretu, škola přemístěna do Dělnického domu na Jejkově.

Návštěva Emanuela Moravce

21. 6. 1943

Inspekční návštěva protektorátního ministra Emanuela Moravce.

Události za II. Světové války

1943–1942

Kronika ústavu začala být psána německy, česko-německé nápisy v budově školy.

Události za II. Světové války

1942

Na jaře tohoto roku, těsně před atentátem na zastupujícího protektora R. Heydricha, prostory školy posloužily jako shromaždiště židovského obyvatelstva v počtu cca 1 300 před jeho odjezdem do Terezína.

Události za II. Světové války

18. 3. 1942

Nařízeny zvláštní jazykové kurzy němčiny pro všechny profesory ústavu.

Události za II. Světové války

1942–1941

Konferenční protokoly začaly být psány německy.

Události před válkou

9. 10. 1938

Kromě čtyř učeben ostatní zabrány pro potřeby československého vojska; do ústavu dočasně umístěna ředitelství reálného gymnázia ze Znojma a učitelského ústavu z Opavy, postupně též agendy reálných gymnázií z Telče, Ivančic a Hustopečí.

Rodičovské sdružení

1930

Založeno Rodičovské sdružení.

Poslední ročník klasického gymnázia

1929

Poslední ročník klasického gymnázia (s řečtinou), v oktávě maturuje také 16 mladých žen.

Změna ústavu

23. 6. 1924

Výnos Ministerstva školství a národní osvěty o změně ústavu z gymnázia klasického (s řečtinou) na reálné (s francouzštinou a deskriptivou).

Druhý almanach

1921

Druhý almanach s názvem Památník na oslavu 50. výročí gymnasia v Třebíči, vyhotovena nová strana původní pamětní desky ústavu.

Časopis Svítání

1919

Založen studentský časopis Svítání (Vítězslav Nezval – Bedřich Fučík – Miloš Dvořák).

Události za I. Světové války

1918–1914

Za 1. světové války byla budova školy uvolněna pro vojenskou nemocnici, výuka opět probíhala v obecné škole u farního kostela; maturovalo se ex offo jen výrazem uznán dospělým s vyznamenáním a ještě těsně po válce výrazem uznán dospělým většinou hlasů.

První maturity dívek

1914

První dvě dívky absolvovaly maturitní zkoušku.

První almanach

1896

První almanach gymnázia s názvem Pamětmi 25letého trvání státního gymnasia v Třebíči.

Zprovoznění historické budovy

22. 9. 1889

Zprovozněna historická budova školy od stavitelů R. Wolfa a J. Herzána, instalována věnovací pamětní deska s barevnými a zlacenými nápisy.

Konec německých tříd

1888

Končí německé třídy; první maturanti vyššího vyššího slovanského gymnázia.

Vyšší české gymnázium

1886

Vyšší české gymnázium s německými pobočkami.

Ústav český

1883

Žádost o převedení na ústav český.

Gymnasiální Matice Třebíčská

1880

Povoleny české pobočky pro 3. třídu; založena Gymnasiální Matice Třebíčská, první předseda JUDr. Antonín Blahovec.

Přemístění ústavu

1889–1875

Ústav umístěn v obecné škole u farního kostela (dříve Střední zdravotnická škola v horní části Hasskovy ulice).

Ústav německý

31. 7. 1873

Žádost správní komise o změnu na ústav německý, žádosti vyhověno, české pobočky v 1. a 2. třídě.

Zahájení výuky

8. 10. 1871

Slavnostními bohoslužbami v kapucínském klášteře zahájeno vyučování.

Zřízení nižšího slovanského gymnasia

14. 8. 1871

Ministerský c. k. výnos o zřízení nižšího slovanského gymnasia v Třebíči s vyučovacím jazykem českým, zapsáno 76 žáků, vyučováno v letech 1871–1875 „U Krupičků“ (nyní Městská policie Třebíč).

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.