United KingdomUnited Kingdom

Školská rada

Školská rada Gymnázia Třebíč je šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel (Kraj Vysočina), dva členy volí pedagogičtí pracovníci a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci. Funkční období členů školské rady je tříleté.

Práva a povinnosti školské rady

§168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává inspekční zprávy ČŠI,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele

Školská rada 2015–2017

Zápis z voleb kandidátů do školské rady Gymnázia Třebíč
Složení školské rady
Jednací řád školské rady GTR s podpisem
Zápis zasedání školské rady 23. února 2015
Zápis zasedání školské rady 13. října 2015
Zápis zasedání školské rady 27. září 2016

Školská rada 2018 – 2020

Složení školské rady 2018-2020

Výsledky voleb

Zápis z voleb do ŠR GTR

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.