United KingdomUnited Kingdom

Maturitní zkoušky

Model maturitní zkoušky pro rok 2021

Podle stávající legislativy se maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2021 2 povinné zkoušky
1. český jazyk a literatura
forma – didaktický test
2. cizí jazyk nebo matematika
forma – didaktický test
český jazyk a literatura
• cizí jazyk (pokud žák konal ve společné části didaktický test)
+
2 povinné zkoušky (nabídku stanoví ředitelka školy)
max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů:
cizí jazyk
matematika
a matematika rozšiřující
max. 2 nepovinné zkoušky
(nabídku stanoví ředitelka školy)

 

 

Podmínky maturitních zkoušek v roce 2021

Podmínky MZ 2021

Nabídka předmětů k profilové zkoušce MZ

 

 

Maturitní kalendář:  ZDE

 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • Společná část je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které realizací této části zkoušky pověřilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Tato část je jednotná pro všechny maturující žáky.
 • Centrum bude vytvářet zadání didaktických testů a bude je také opravovat.
 • Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů. Každý žák skládá zkoušku z českého jazyka. Pro druhou zkoušku si volí cizí jazyk, nebo matematiku.

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Zkouška z českého jazyka a literatury

Zkouška probíhá kombinací forem: písemná práce + ústní zkouška (40% písemná práce, 60 % ústní zkouška).

 • Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání.
 • Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
 • Písemnou práci opravují učitelé školy.
 • Pro ústní část zveřejní ředitel školy seznam literárních děl, který musí obsahovat minimálně 60 literárních děl.
 • Ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem.
 • Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20.
 • Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Zkouška z cizího jazyka

Pro žáky, kteří si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk i pro žáky, kteří si zvolili matematiku (platí pravidlo, že žák Gymnázia Třebíč si musí zvolit alespoň jeden cizí jazyk jako předmět maturitní zkoušky

Zkouška probíhá kombinací forem: písemná práce + ústní zkouška (40% písemná práce, 60 % ústní zkouška).

 • Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
 • Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí.
 • Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat.
 • Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.

Další zkoušky v profilové části

 • Žák si vybere 2 zkoušky z nabídky předmětů, kterou stanoví ředitelka školy.
 • Tyto zkoušky se konají ústní formou.
 • Pro každou zkoušku konanou ústní formou ředitelka školy zveřejní 20 až 30 témat.
 • Pokud si žák nezvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka, musí si zvolit zkoušku z cizího jazyka v profilové části.

Další informace

www.cermat.cz
www.novamaturita.cz

 

 

Školní rok 2020/2021

ČJ seznam titulů 2021

Maturitní témata_2021

Školní rok 2019/2020

ČJ seznam titulů 2020

Maturitní témata 2020

Form ČJ 2020

Instrukce ČJ 2020 Calc

Instrukce ČJ 2020 Excel

Školní rok 2018/2019

Maturitní témata.2019

ČJ seznam titulů 2019

Form ČJ 2019

Instrukce ČJ 2019 Calc

Instrukce ČJ 2019 Excel

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.