United KingdomUnited Kingdom

Maturitní zkoušky

Základní informace

Maturitní zkoušky Gymnázia Třebíč vycházejí z následujících dokumentů

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění poslední změny zákonem č. 178/2016 Sb.
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění poslední změny vyhláškou č. 197/2016 Sb.
 • Rámcový vzdělávací plán pro gymnázia
 • Učební plán Gymnázia Třebíč

Společná část maturitní zkoušky

 • Společnou část připravují a organizačně zajišťují Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dále Centrum) a Gymnázium Třebíč. Centrum vytváří zadání didaktických testů, zadání písemných zkoušek a strukturu pracovních listů. Škola připravuje jednu z částí pracovních listů pro ústní zkoušku z cizího jazyka (viz seznam témat 3. části). Škola též připravuje Seznam titulů k maturitní četbě. Opravu didaktických testů a písemných prací z českého jazyka i cizího jazyka zajišťuje Centrum. Hodnocení ústních částí provádí dle jednotných kritérií stanovených Centrem škola.
 • Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů. Každý žák skládá zkoušku z českého jazyka. Pro druhou zkoušku si volí cizí jazyk, nebo matematiku.
 1. Zkouška z českého jazyka a literatury se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.
 2. Zkouška z cizího jazyka a literatury se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.
 3. Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu.

Maturitní zkouška z českého jazyka

1. Písemná část

 1. didaktický test (75 minut)
 2. písemná práce (110 minut i s výběrem zadání)

Obě části opravují hodnotitelé Centra.

2. Ústní část

Ústní zkouška (20 minut příprava + 15 minut zkoušení)

 • K ústní zkoušce si studenti vyberou 20 titulů ze seznamu, který sestavuje škola. Seznam musí obsahovat minimálně 60 literárních děl. Výběr musí být proveden do 31. března 2020.
 • Výběr maturitních zadání k ústní zkoušce musí být proveden podle následujících kritérií:
 1. Světová a česká literatura do konce 18. století – minimálně 2 literární díla
 2. Světová a česká literatura do konce 19. století – minimálně 3 literární díla
 3. Světová literatura 20. a 21. století – minimálně 4 literární díla
 4. Česká literatura 20. a 21. století – minimálně 5 literárních děl
 5. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.
 6. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Společná maturitní zkouška z cizího jazyka

1. Písemná část

 1. didaktický test (100 minut) skládající se ze dvou částí
 • poslech s porozuměním (40 minut),
 • čtení s porozuměním + jazykové kompetence (60 minut)
 1. strukturovaná písemná práce (60 minut)

Obě části opravují hodnotitelé Centra.

2. Ústní část

Ústní zkouška (20 minut příprava + 15 minut zkoušení)

Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou.

Společná maturitní zkouška z matematiky

 • písemná zkouška formou didaktického testu (105 minut)
 • 1 úroveň obtížnosti

Profilová část maturitní zkoušky

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část MZ se skládá ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Žák může do výběru zařadit jen různé předměty.

Podle § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění byla dne 26. 9. 2016 stanovena následující nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle rámcového a školního vzdělávacího programu pro žáky oborů 79–41-K/41 a 79–41-K/81.

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky – viz dokument Stanovení nabídky zkoušek profilové části MZ 2019

Ředitel školy má právo upřesnit podmínky výběru jednotlivých zkoušek v profilové části.

Podmínky stanovené ředitelkou školy pro školní rok 2017/2018 jsou následující:

 1. Každý žák volí z uvedené nabídky 2 předměty pro profilovou část maturitní zkoušky.
 2. Pokud žák nekonal v rámci společné části maturitní zkoušky zkoušku z cizího jazyka, musí si alespoň jeden cizí jazyk zvolit jako předmět profilové části maturitní zkoušky.
 3. Žák nemůže konat profilovou zkoušku z předmětu, z nějž konal zkoušku v rámci společné části maturitní zkoušky. (výjimkou je MATEMATIKA+)

Maturitní kalendář 2019/2020

Další informace

www.cermat.cz
www.novamaturita.cz

Školní rok 2019/2020

ČJ seznam titulů 2020

Maturitní témata 2020

Form ČJ 2020

Instrukce ČJ 2020 Calc

Instrukce ČJ 2020 Excel

Školní rok 2018/2019

Maturitní témata.2019

ČJ seznam titulů 2019

Form ČJ 2019

Instrukce ČJ 2019 Calc

Instrukce ČJ 2019 Excel

Školní rok 2017/2018

Maturitní témata 2018

ČJ-seznam titulů 2018

Instrukce ČJ 2018 Excel

Instrukce ČJ 2018 Calc

Form ČJ  2018

Školní rok 2016/2017

ČJ – seznam titulů 2017
Instrukce ČJ 2017
Form ČJ 2017

Školní rok 2015/2016

ČJ – seznam titulů 2015/2016
Maturitní témata 2016

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.