United KingdomUnited Kingdom

Maturitní zkoušky

AKTUALITY

PODOBA MATURTINÍ ZKOUŠKY PODLE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MŠMT ZE DNE 15. 3. 2021

Nové podmínky průběhu maturitních zkoušek v roce 2021 vycházejí z následujících dokumentů:

Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. 3. 2021 – ZDE

Model maturitní zkoušky 2020/2021 – metodika MŠMT (včetně náhradních termínů a opravných termínů) – platné od 15. března 2021 ZDE

Hlavní body úprav maturit – od března 2021 ZDE

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky (termíny didaktických testů) – jarní období 2021 najdete ZDE

Nový časový harmonogram pro maturanty najdete ZDE

Oznámení o konání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka v jarním zkušebním období 2021

V souladu s opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-3, kterým se upravuje konání maturitních zkoušek, žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemusí konat profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Žáci se však mohou rozhodnout, že tyto zkoušky vykonají (mohou se rozhodnout, že vykonají dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě zkoušky), úmysl zkoušky vykonat sdělí řediteli školy nejpozději do 30. dubna 2021. K tomuto účelu žák podává žádost o konání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka v jarním zkušebním období 2021. Formulář pro vyplnění žádosti najdete ZDE (formulář nevyplňují a neodevzdávají žáci-maturanti, kteří nebudou konat ústní zkoušku z ČJL a cizího jazyka). Formulář si nejdříve stáhněte do svého počítače a tam ho teprve vyplňujte. Formulář vyplňte, vytiskněte, podepište a odevzdejte jedním z následujících způsobů: osobně v kanceláři školy, vhoďte do schránky u hlavního vchodu do budovy školy nebo pošlete poštou na adresu školy.

V případě nepřihlášení se ke konání příslušné ústní zkoušky profilové části nebude možné vykonat tuto zkoušku v náhradním či opravném termínu!

Pro žáky, kteří budou konat ústní zkoušku, se průběh ústní zkoušky a maturitní témata (otázky) podle příkazu  ředitelky školy ze dne 15. 2. 2021 nemění – ZDE

Žáci, kteří budou konat ústní zkoušku z českého jazyka, předávají škole do 30. 4. 2021 vlastní seznam četby.

 

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2021

Podle stávající legislativy se maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Skutečnosti podle §19 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, rozhodné pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 zveřejní ředitelka školy nejpozději do 15. října 2020, tj.

– konkrétní délku konání a rozsah textu písemné práce podle §14a a 14c

– maturitní seznam literárních děl

– kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl podle§ 14b

– konkrétní délku konání a rozsah textu písemné práce podle § 17 zrušeno

– nabídku zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2021 2 povinné zkoušky
1. český jazyk a literatura
forma – didaktický test
2. cizí jazyk nebo matematika
forma – didaktický test
český jazyk a literatura
• cizí jazyk (pokud žák konal ve společné části didaktický test)
+
2 povinné zkoušky (nabídku stanoví ředitelka školy)
max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů:
cizí jazyk
matematika
a matematika rozšiřující
max. 2 nepovinné zkoušky
(nabídku stanoví ředitelka školy)

 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • Společná část je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které realizací této části zkoušky pověřilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Tato část je jednotná pro všechny maturující žáky.
 • Centrum bude vytvářet zadání didaktických testů a bude je také opravovat.
 • Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů. Každý žák skládá zkoušku z českého jazyka. Pro druhou zkoušku si volí cizí jazyk, nebo matematiku.

 

Změny pro školní rok 2020-2021 vyplývající z Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 29. 1. 2021

 • Didaktické testy budou mít navýšené časové limity pro jejich konání – u didaktického testu z českého jazyka a z cizího jazyka o 10 minut, u didaktického testu z matematiky o 15 minut.

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola.
 • Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka, maximálně dvou dalších povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Do výběru může žák zařadit jen různé předměty z  nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, která byla stanovena dne 30.  9. 2020 v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem pro žáky oboru 79-41-K/41 a 79-41-K/81.
 • Pokud si žák zvolí ve společné části didaktický test z matematiky, v profilové části koná zkoušku z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a jednu další povinou zkoušku dle vlastního výběru z nabídky povinných zkoušek.
 • Pokud si žák zvolí ve společné části didaktický test z cizího jazyka, v profilové části koná zkoušku z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a dvě další povinné zkoušky dle vlastního výběru z nabídky povinných zkoušek.

 

Změny pro školní rok 2020-2021 vyplývající z Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 29. 1. 2021

 • Profilová zkouška z českého jazyka a literatury se skládá pouze z ústní zkoušky.
 • Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá pouze z ústní zkoušky.

 

Pravidla, která zůstávají v platnosti

A Zkouška z českého jazyka a literatury

 • Pro ústní část zveřejní ředitelka školy seznam literárních děl, který musí obsahovat minimálně 60 literárních děl.
 • Ředitelka školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem.
 • Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelkou školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20.
 • Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitelka školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

 

B Zkouška z cizího jazyka

Pro žáky, kteří si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk i pro žáky, kteří si zvolili matematiku (platí pravidlo, že žák Gymnázia Třebíč si musí zvolit alespoň jeden cizí jazyk jako předmět maturitní zkoušky

 • Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat.
 • Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.

 

C Další zkoušky v profilové části

 • Žák si vybere 2 zkoušky z nabídky předmětů, kterou stanoví ředitelka školy.
 • Tyto zkoušky se konají ústní formou.
 • Pro každou zkoušku konanou ústní formou ředitelka školy zveřejní 20 až 30 témat.
 • Pokud si žák nezvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka, musí si zvolit zkoušku z cizího jazyka v profilové části.

 

Podmínky maturitních zkoušek v roce 2021

Podmínky MZ 2021

Nabídka předmětů k profilové zkoušce MZ

 

 

Maturitní kalendář:  ZDE

Další informace

www.cermat.cz
www.novamaturita.cz

 

 

Školní rok 2020/2021

ČJ seznam titulů 2021

Maturitní témata_2021

Instrukce ČJ 2021 Excel

Instrukce ČJ 2021 Calc

Form ČJ 2021

Školní rok 2019/2020

ČJ seznam titulů 2020

Maturitní témata 2020

Form ČJ 2020

Instrukce ČJ 2020 Calc

Instrukce ČJ 2020 Excel

Školní rok 2018/2019

Maturitní témata.2019

ČJ seznam titulů 2019

Form ČJ 2019

Instrukce ČJ 2019 Calc

Instrukce ČJ 2019 Excel

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.