United KingdomUnited Kingdom

Informace o studiu

Učební plán

Studium čtyřleté osmileté
KKOV 79-41-K/41 79-41-K/81
Ročník 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Předmět Počet hodin týdně
Český jazyk 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4
Cizí jazyk 1 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Občanská výchova 1 1 2 1
Základy společenských věd 2 2 2 0 2 2 2 0
Dějepis  2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0
Zeměpis  0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
Matematika  4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3
Fyzika  3 3 3 0 3 3 2 2 3 3 3 0
Chemie  3 3 2 0 3 3 3 3 2 0
Biologie  3 3 2 0 2 2 3 2 3 3 2 0
IVT  2 1  0  0  0  2  0  0  2  1  0 0
Estetická výchova  2 2 0 0 3 3 2 2 2 2 0 0
Tělesná výchova  2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Volitelný p. 1 0 2 3 2 3
Volitelný p. 2 2 3 2 3
Volitelný p. 3 2 3 2 3
Volitelný p. 4  2  2
Volitelný p. 5  2  2
Celkem  34 34 34 30 30 30 32 30 34 34 34 30

Volitelné předměty

Žáci mohou volit z následující nabídky volitelných předmětů:

Seminář z českého jazyka a z literatury, seminář tvůrčího psaní a mediální výchovy, seminář o filmu, seminář z latiny, seminář z anglického jazyka, seminář z AJ – příprava na FCE a CAE, seminář z německého jazyka, seminář z francouzského jazyka, seminář z ruského jazyka, seminář ze zeměpisu, společenskovědní seminář, seminář k filozofii 20. století, seminář z dějepisu, témata z dějin 20. století, seminář z matematiky opakující, seminář z matematiky doplňující, vybrané partie z matematiky, finanční a pojistná matematika, seminář z fyziky, seminář z fyziky pro mediky, seminář z chemie, seminář z biologie, seminář z molekulární biologie a genetiky, seminář z programování, deskriptivní geometrie, konstruktivní geometrie, grafický design, kapitoly z výtvarné kultury 20. – 21. století, seminář z hudební výchovy, sborový zpěv, všeobecné studijní předpoklady

Další zájmové aktivity nabízené žákům

 • práce ve studentském parlamentu
 • práce v redakci školního časopisu Zvonek
 • účast na odborných olympiádách a soutěžích podporovaná přípravou vedenou zkušenými učiteli
 • reprezentace školy ve sportovních soutěžích
 • spolupráce s partnerskými školami včetně možnosti výměnných pobytů (Finsko, Německo)
 • poznávací a studijní zájezdy – Anglie, Francie, Německo
 • sportovně turistický kurz v Itálii
 • lyžařské kurzy
 • tematické exkurze doplňující výuku českého jazyka, biologie, zeměpisu, chemie, fyziky, dějepisu
 • zájmové kroužky sportovní, jazykové, badatelské, náboženství
 • besedy s absolventy, besedy s osobnostmi
 • odborné přednášky
 • organizace festivalu Jeden svět

Materiální vybavení školy

Budovu školy tvoří dvě propojené části – tzv. stará budova z konce 19. stol. a tzv. přístavba zkolaudovaná v roce 1995. Výuka probíhá v 20 kmenových třídách, sedm z nich je zároveň odbornými učebnami – chemie, biologie, fyzika, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova a učebna společenských věd. Všechny odborné učebny jsou vybaveny dataprojektorem, plátnem a počítačem a učebna zeměpisu a tzv. badatelské centrum mají interaktivní tabule.

Laboratoře

Přírodovědné předměty – biologie, chemie a fyzika disponují odbornými laboratořemi, ve kterých probíhá výuka laboratorních prací.  které jsou vybaveny novými laboratorními stoly, přístroji a pomůckami pořízenými z projektů OP VK. V únoru 2015 bylo slavnostně otevřeno specializované pracoviště určené pro modernizaci výuky přírodních věd tzv. Badatelské centrum pro přírodní vědy.  Gymnázium Třebíč je jedním z pěti gymnázií na Vysočině, ve kterém bylo toto centrum vybudováno a financováno z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Nové centrum je vybaveno vysokorychlostní kamerou, termokamerou, FT-IR spektrometrem, sadou pro analýzu vzorků, mikroskopem s digitální kamerou, sadou pro zkoumání vlastností světla; vše je doplněno nezbytným laboratorním a školním nábytkem a projekční technikou.

IT technika

Výuku IVT umožňují 2 počítačové učebny vybavené novým hardwarem. Jedna z učeben je vybavena 18 notebooky a je využívána i ve výuce jazyků. Celkový počet učeben doplňuje druhá učebna výtvarné výchovy a 2 malé učebny určené pro dělenou výuku. Počítačová síť gymnázia je postavena na čtyřech serverech. Tři Linuxové servery (Debian a Microtic) zprostředkovávají přístup ke službám a k informační síti iSAS. Dva servery Windows 2012 jsou určeny pro lokální data (domovské adresáře učitelů a studentů) a správu domény pro uživatele a počítače. Rozvody sítě (strukturovaná kabeláž UTP 1000 Mb/s) jsou vedeny do všech místností školy (do učebny informatiky a výpočetní techniky, do odborných učeben, do běžných tříd, do všech kabinetů a kanceláří školy). Všechny třídy jsou vybaveny tzv. tenkými klienty. Budova školy je pokryta signálem školní bezdrátové sítě WiFi, která umožňuje všem studentů přístup k internetu a některým službám školní sítě. Škola je připojena k internetu pevnou linkou (optický kabel, až 1 Gb/s) bez omezení objemu dat. Branou do internetu je Linuxový server a představuje zároveň firewall pro síť LAN. Škola má k dispozici vlastní doménu gtr.cz. Všichni pedagogičtí pracovníci mají svou vlastní e-mailovou adresu.

Prostory pro výuku TV a zázemí pro studenty

Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně, gymnastickém sále a posilovně. Žáci mají k dispozici šatny se sprchovými kouty. V suterénu má každý žák svou šatní skříňku, žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia mají ve své třídě další úložný prostor na školní pomůcky.

Knihovny

Žákovská knihovna má 5 195 svazků a neustále se doplňuje. Učitelská knihovna disponuje 2500 odbornými publikacemi a jednotlivé předměty mají své sbírky, které zahrnují moderní výukové materiály.

Kabinety a další prostory

V každém kabinetě mají učitelé k dispozici 1–3 počítače (podle velikosti kabinetu) s připojením na internet. Zázemí školy tvoří dále archiv, sklad učebnic, dílna a sklad školníka.

Rekonstrukce školy v letech 2012 – 2016

V lednu 2017 byla ukončena rekonstrukce ZTI a výměny oken, kompletní rekonstrukce střechy a další úpravy vnitřních prostor v tzv. staré budově. V celé budově byla položena nová podlahová krytina na chodbách a v učebnách a vyměněny všechny dveře včetně zárubní. Celá rekonstrukce byla financována z rozpočtu Kraje Vysočina.

V roce 2017 začala výstavba další přístavby ve dvoře, ve které bude umístěna knihovna a zároveň studovna pro žáky školy, badatelské centrum a jazyková učebna. Během výstavby budou zároveň rekonstruována soviální zařízení ve všech patrech „staré budovy“.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.