United KingdomUnited Kingdom

Volitelné předměty

3. ročník

FCE Preparation – saf

Seminář je určen pro studenty, kteří mají zájem složit mezinárodně uznávanou zkoušku B2 First, dříve FCE (First Certificate in English), nebo jinou ze zkoušek na úrovni B2+ (IELTS, TOEFL, státní zkouška z anglického jazyka). V případě zájmu a dostatečného počtu bodů v rozřazovacím testu, bude utvořena skupina zaměřená na přípravu zkoušky C1 Advanced (dříve CAE). Některé české vysoké školy uznávají v určitých oborech složení těchto zkoušek jako splnění požadavků studia jazyka v rámci daného oboru, případně zohledňují absolvování zkoušky při přijímacím řízení. Úspěšné absolvování těchto zkoušek a získání certifikátu také otevírá dveře ke studiu v zahraničí, ať už v rámci programu Erasmus (VŠ semestrální stáže na zahraničních univerzitách) nebo k řádnému dennímu studiu. Vstupní úroveň znalosti jazyka u zájemců o seminář se ověřuje rozřazovacím testem pro pokročilé. Předpokládá se, že studenti budou v tomto studiu pokračovat i ve 4. ročníku.

General English – sag

Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí prohloubit a rozvíjet dovednosti a schopnosti komunikovat v angličtině jak v ústním, tak písemném projevu, a to pro profesní i soukromý život. Seminář dále připravuje studenty k maturitě (státní i profilové) i k případným přijímacím zkouškám na vysoké školy, kde angličtina není hlavním oborem studia. Tento typ semináře se otevírá podle zájmu studentů pro několik studijních skupin a pro různé úrovně pokročilosti (A2 – B2). Jeho program je připravován na míru studentům v dané skupině. Rozdělení do skupin podle pokročilosti se provádí na základě výsledků základního rozřazovacího testu. Předpokládá se, že studenti budou v tomto studiu pokračovat i ve 4. ročníku.

Německý jazyk – snj

V semináři budou postupně procvičovány základní produktivní řečové dovednosti a strategie na úrovni B1 až B2, které jsou vyžadovány nejen pro společnou část maturitní zkoušky, ale i pro přijímací zkoušky a studium na VŠ.
Ústní projev bude procvičován tak, aby byl student schopen přirozeně a spontánně reagovat na známá i méně známá témata a situace, se kterými se může v životě setkat. Postupně budou také probírána a doplňována základní konverzační témata vycházející z požadavků pro novou maturitu.
V semináři se bude pracovat s modelovými testy, které nacvičují různé druhy strategií poslechu a porozumění čtenému textu. Testové úkoly jsou zaměřeny na základní problémy německé morfologie a lexikologie, psaný projev se bude zabývat stylizací dopisů, mailů a recenzí, které vycházejí jak z denní potřeby, tak i z cílů maturitní zkoušky.

Probíraná témata

Meine Familie, Konflikte und Probleme, Eigenschaften, Schule und Schulwesen, Wohnen, Mein Tagesprogramm, Freizeit, Essen und gesunde Nahrung, Arbeit und Berufe, Reisen, Bekleidung und Mode, Sport, Meine Heimatstadt, Prag, Einkäufe usw.

 

Francouzský jazyk – sfj

Výuka v semináři francouzského jazyka pro studenty 3. ročníku bude zaměřena především na postupné probírání konverzačních témat. Studenti získají dovednost reagovat na zadané otázky, improvizovat a vyjadřovat se samostatně k danému tématu.
Součástí výuky bude rovněž poslech a četba textů, na základě kterých bude student text samostatně interpretovat. Část semináře bude věnována francouzským reáliím /literatura, historie a geografie/. Během výuky si studenti budou moci procvičit gramatiku v mluvnických cvičeních.

Pozornost bude věnována zejména čtyřem základním jazykovým kompetencím
 • 1. porozumění mluvenému slovu (Compréhension orale)
 • 2. porozumění čtenému textu (Compréhension écrite)
 • 3. mluvený projev (Production orale)
 • 4. psaný projev na dané téma (Production écrite)

Ruský jazyk – srj

Charakteristika semináře:

Výuka v semináři ruského jazyka pro studenty 3. ročníku bude zaměřena především na postupné probírání konverzačních témat. Zpočátku je třeba, aby si studenti osvojili základní slovní zásobu, potom se slovní zásoba bude více doplňovat dle dostupných materiálů. Studenti získají dovednost reagovat na zadané otázky, improvizovat a vyjadřovat se samostatně k danému tématu.

Součástí výuky bude rovněž opakování a prohlubování obtížnější gramatiky, gramatické testy na doplňování, čtení, překlady, psaní jednoduchých souvislých textů. Nacvičovat se bude i poslech textů, na základě poslechu a jeho porozumění bude student samostatně text interpretovat.

Postupně budou probrána vybraná maturitní konverzační témata navazující na obsahový materiál učebnice Tvoj šans. Doplňována budou náročnějšími tématy z oblasti reálií, literatury a zeměpisu Ruska.

Ruský jazyk jako třetí cizí jazyk (pro začátečníky) – srjz

Charakteristika semináře

Seminář nabízí studentům 3. a 4. ročníku výuku základů nejrozšířenějšího slovanského jazyka. Naučí se azbuku – čtení a psaní. Věnovat se budeme:

 • nácviku výslovnosti a intonace
 • nácviku porozumění jednoduchému slyšenému, později i čtenému textu
 • nácviku reakcí na jednoduché otázky
 • nácviku samostatného vyjadřování k danému tématu

Využít lze částečně podobnosti s češtinou. Probírána budou témata jako Rodina, Přátelé, Škola a vzdělávání, Volný čas, koníčky, ruské reálie – významná města, spisovatelé, malíři, hudební skladatelé apod.

Seminář z fyziky – sfo

Cíl předmětu: Seminář je určen studentům, kteří si chtějí upevnit znalosti z fyziky vzhledem k jejich budoucímu profesnímu zaměření, především zájemcům o přírodovědné, technické a lékařské obory. Je zaměřen především na řešení fyzikálních příkladů.

Doporučen (ale není podmínkou) pro budoucí maturanty z fyziky.

Seminář z matematiky – smo

Cíl předmětu: Seminář je zaměřen na zopakování a prohloubení učiva předchozích ročníků. Obsah vychází z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky. Procvičovány budou otevřené i uzavřené (testové) úlohy. Testy a užité metody jsou přípravou na zvládnutí státní maturity z matematiky i testů z přijímacího řízení na VŠ.

Doporučen pro studenty, kteří mají z maturitní zkoušky z matematiky respekt a chtějí se seznámit se specifiky zadání příkladů a důkladně si procvičit matematiku v rozsahu písemné maturitní zkoušky.

Seminář z deskriptivní geometrie – sdg

Cíl předmětu: Naučit studenty základním zobrazovacím metodám, rozvíjet prostorovou přestavivost a prostorové myšlení, pěstovat dobré návyky při grafickém projevu, naučit se načrtávat tělesa (také technického charakteru).

Není zanedbatelná ani návaznost na matematiku – rozvoj logického myšlení a vyjadřování, propojení poznatků z planimetrie, analytické geometrie a zejména stereometrie.

Předním úkolem předmětu je připravit studenty na vysokoškolské studium těch oborů, kde získané návyky uplatní (architektura, stavební fakulty, strojní fakulty, průmyslový design).

Navrhované okruhy: kuželosečky, kótované promítání, Mongeovo promítání, zobrazení těles, řezy těles.

Předmět je koncipován jako jednoletý, maturita z DG ale vyžaduje zvládnutí učiva probíraného ve třetím i čtvrtém ročníku.

Seminář technického kreslení – tkr

Cíl předmětu: Během studia se studenti naučí základním technikám modelování v software Autodesk Inventor professional. Výuka je koncipována tak, aby si studenti vytvořili pevné základy, na kterých mohou rozvíjet své dovednosti práce v CAD systémech.

Výuka bude obsahovat:

 • úvod do programu Autodesk Inventor – pracovní prostředí
 • konstrukce náčrtů
 • modelování součástí
 • sestavování sestavy
 • výkresy sestav
 • výkresy dílů
 • pevnostní analýza
 • prezentace
 • samostatný projekt

Sudenti mohou také využít dobrovolných úloh na procvičení, které mohou vypracovávat doma a následně konzultovat s vyučujícím.

Seminář z programování – spr

Cílová skupina: Seminář je doporučen zejména pro studenty, kteří se chystají na technickou vysokou školu, kde téměř všude bývá výuka programování. Vstupní znalosti nejsou nutné, užitečné je absolvování informatiky ve druhém ročníku. Seminář není vhodné volit pouze ve čtvrtém ročníku, pokud student nemá předchozí zkušenosti s programováním.

Cíl předmětu: Studenti se naučí rozvíjet logické uvažování, rozklad na podproblémy nebo algoritmizaci. Seminář je zaměřen především na softwarovou část informatiky. Postupně se od využití známých programů pro účely programování (MS Excel) přesouvá výuka k základnímu jazyku C, kde se studenti naučí základní principy programování.

Podpora účasti studentů v Matematické olympiádě kategorie Programování, dalších soutěží v tomto oboru a podpora tvorby prací SOČ.

Společen­skovědní seminář – svs

Seminář se zaměří na prohloubení znalostí společenskovědních oborů – psychologie, sociologie, státovědy a práva. Teoretické znalosti by měly být využity i v praxi ve formě jednodušších projektů. Studenti by se měli při krátkých návštěvách seznámit s chodem jednotlivých třebíčských institucí, případně se zúčastnit besed s odbornými pracovníky.

Seminář z dějepisu – doplňovací – sdd

dle potřeb a dohody se studenty k maturitním tématům 1.–3. ročníku, příprava k maturitě z D: seminář doplňuje a upřesňuje probrané učivo, prohlubuje vybrané části učiva, případně dle možností podkytuje podněty k převedení vybraných pasáží (převážně z národních dějin) do anglického jazyka

– zahájení prací na seminární práci případně SOČ, 2hodinové exkurze a vycházky dle časových možností: Zámostí, výstavy, muzea, Státní okresní archiv Třebíč aj.

– aktuální události

Seminář s dokumenty k národním dějinám – sde

– rozbor dokumentů k národním dějinám, např.:Břetislavská dekreta, Zlatá bula sicilská, 4 artikuly pražské, Rudolfův Majestát, Protireformační patent Ferdinanda II., Obnovené zřízení zemské, Palackého Dopis do Frankfurtu, Prohlášení ČKZ 1915,  Tříkrálová deklarace 1918, Pittsburská dohoda 1930, Mnichovská dohoda 1938, Košický VP 1945, Charta 77 aj.

– zahájení prací na seminární práci případně SOČ, 2hodinové exkurze a vycházky dle časových možností: Zámostí, výstavy, muzea, Státní okresní archiv Třebíč aj.

– aktuální události

Seminář z biologie – sbi

Seminář z biologie pro třetí ročníky je určen studentům, kteří si chtějí doplnit a rozšířit učivo z běžných hodin biologie.
Zaměření výuky bude vycházet z konkrétních potřeb studentů a bude zahrnovat tyto oblasti:

 • obecná biologie, mikrobiologie, základy buněčné biologie
 • vybrané kapitoly z genetiky
 • základy ekologie
 • vznik a vývoj života na Zemi
 • fylogeneze člověka
 • fyziologie rostlin
 • teorie doplněná o praktická cvičení v laboratoři a terénní cvičení
 • testové otázky na VŠ
 • přednášky, exkurze

Seminář z chemie – sch

Cílem semináře bude prohloubit znalosti z chemie a obohatit o témata, která se v základním učebním plánu chemie pro gymnázia nevyskytují.

Budou probírána a procvičována následující témata:

 • chemické názvosloví organických a anorganických sloučenin
 • výpočty
 • základy analytické chemie (teoreticky i prakticky)
 • teoretické a praktické úlohy vycházející z Chemické olympiády kategorie C, B (povedou k procvičení učiva všech tří ročníku)
 • chemie životního prostředí

Zeměpisný seminář – sze

Opakovací seminář učiva prvního a druhého ročníku a paralelních tříd osmiletého gymnázia.

Obsahem probírané látky budou témata z fyzicko-geografické sféry – postavení Země ve vesmíru a nejnovější poznatky, praktické činnosti v orientaci map a využití v praxi – orientační běh apod., výzkum planet sluneční soustavy, atmosférické jevy, změny v atmosféře a předpověď počasí, poznatky z hydrosféry a glaciologie, zemětřesení a informačně aplikační postupy, podrobnější studium názorů na změny klimatu na Zemi a jejich faktických dopadů na člověka. Z témat socioekonomické sféry bude záměr nastínit vztahy v populaci na základě ekonomický trendů, otázky budoucnosti obyvatelstva Země a rozbor globálních problémů světového hospodářství.

Obsahem části regionální geografie budou témata zaměřující se na aktuálnost jednotlivých částí světa tak, aby se objasnily komplexní vztahy mezi populací, hospodářstvím, reliéfem a politickou situací sledovaného regionu či oblasti. Součástí bude problematika cestovního ruchu. Vymezení probírané látky jsou regiony světa, Evropa kromě České republiky.
Seminář je koncipován pro možné zájemce o maturitu ze zeměpisu a jako příprava k přijímacímu řízení na vysoké školy.

 

Grafického design – sgd

grafický editor Zoner Callisto 5 a CorelDraw 11

Uživatelská znalost a kreativní řešení úkolů grafického designu (např. propagační materiály školy, pozvánky, plakáty, novoročenky aj.). Seminář je určen zájemcům o počítačovou grafiku, ilustraci, typografii a výtvarnou kulturu vizuálního stylu.

 

Estetický seminář – ses

Určeno pro studenty, kteří se budou hlásit na VŠ humanitních a uměleckých směrů,

případně jako doplnění informací pro ostatní.

Obsah

 • vývoj filmu, film jako druh umění, ukázky se zaměřením na českou filmovou novou vlnu, ale i jiné výrazné snímky a osobnosti, animovaný film
 • vývoj hudby, hudba artificiální, jazz, rock, alternativní hudba, analýza skladeb
 • současná literatura a její zdroje, vztah literatury k hudbě, divadlu, filmu a výtvarnému umění, interpretace
 • současné divadlo – oficiální i alternativní scény, interpretace
 • výtvarné umění 20. století – interpretace, hledání historických a kulturních souvislostí, regionální výtvarná kultura, médium fotografie (historie a současnost)

Vyučující: H. Laštůvková, P. Benda, vyučující se střídají ve dvouhodinových blocích 1x za 14 dní.

4. ročník (dvouhodinové)

Systém volby seminářů pro 4. roč.

Seminář z českého jazyka – sčj

Obsahové vymezení

 • Procvičování písemného i ústního vyjadřování
 • Řešení různých typů úloh a otázek se zaměřením na maturitu z českého jazyka a testy na VŠ
 • Interpretace literárních děl, divadelních a filmových zpracování
 • Analýza uměleckých a neuměleckých textů se zaměřením na získání dovedností k maturitní zkoušce
 • Konzultace k seminární práci, SOČ
 • Tvorba vlastních textů, vzájemné hodnocení
 • Školní časopis Zvonek – vytvoření jednoho čísla

FCE Preparation – saf 

Seminář je určen pro studenty, kteří mají zájem složit mezinárodně uznávanou zkoušku B2 First, dříve FCE (First Certificate in English), nebo jinou ze zkoušek na úrovni B2+ (IELTS, TOEFL, státní zkouška z anglického jazyka), příp. C1 Advanced. Student může zažádat vedení školy o nahrazení profilové části maturitní zkoušky z AJ výsledkem úspěšně složené standardizované zkoušky. Některé české vysoké školy v určitých oborech navíc uznávají složení těchto zkoušek za splnění požadavků studia jazyka v rámci daného oboru, případně zohledňují absolvování zkoušky při přijímacím řízení.

Seminář je otevřen i pro studenty, kteří chtějí pouze rozvíjet dosaženou úroveň jazyka a ke zkouškám se zatím nepřipravují.

Seminář navazuje na seminář FCE ve 3. ročníku, resp. seminář B2+.

General English – sag

Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí prohloubit a rozvíjet dovednosti a schopnosti komunikovat v angličtině jak v ústním, tak písemném projevu, a to pro profesní i soukromý život. Seminář dále připravuje studenty k maturitě (státní i profilové) i k případným přijímacím zkouškám na vysoké školy, kde angličtina není hlavním oborem studia. Tento typ semináře se otevírá podle zájmu studentů pro několik studijních skupin a pro různé úrovně pokročilosti (B1 – B2). Jeho program je připravován na míru studentům v dané skupině.

Seminář navazuje na 3. ročník, absolvování semináře ve 3. ročníku však není podmínkou. Zájemci jsou zařazeni do skupin podle toho, zda a jak absolvovali seminář ve 3. ročníku, případně po konzultaci s jejich vyučujícím. Všeobecný typ semináře má ve 4. ročníku buď dvouhodinovou nebo tříhodinovou dotaci, záleží na výběru bloku seminářů. V delší variantě je program doplněn o témata ze specifických vědních oborů – podle profilace studentů, případně o gramatické lekce – podle úrovně a zájmu studentů.

Německý jazyk – snj

Učivo semináře ve 4. ročníku plynule navazuje na látku probíranou ve 3. ročníku. Obsah bude zaměřen na komunikativní formu výuky německého jazyka. V hodinách se bude pracovat s autentickými texty a nacvičovat se budou různé druhy strategií poslechu a porozumění čtenému textu. Psaný projev se bude zabývat stylizací dopisů a mailů na úrovni, kterou vyžadují státní jazykové zkoušky a které odpovídají požadavkům nové maturity (B1 a B 2). Pozornost bude rovněž věnována obtížnějším konverzačním tématům, reáliím německy mluvících zemí a německy psané literatuře. Pracovat se bude i s aktuálními texty z internetu. Ve větší míře budou v tomto roce procvičovány zvláště testové úkoly, které jsou zaměřeny na základní problémy německé morfologie a lexikologie a které vycházejí z požadavků vysokých škol.

Probíraná témata

Tschechien, Kunst und Kultur, Mein Kulturleben, Der menschlicheKörper, Gesundheitspflege, FesteundBräuche, Massenmedien, MenschundNatur, WetterundJahreszeiten, BerühmtePersönlichkeiten, DeutschsprachigeLänder, Welt früherundheuteusw. 

Francouzský jazyk – sfj

Výuka v semináři z francouzského jazyka pro studenty 4. ročníku bude zaměřena především na přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Postupně se proberou nová nebo zopakují, popřípadě rozšíří, již probraná konverzační témata. Na konci semináře budou mít studenti probraných všech 25 maturitních okruhů:

Doplňující materiály by měly posloužit hlavně k rozšíření znalostí o reáliích frankofonních zemí a též k upevnění základních konverzačních obratů. Bude se procvičovat správná výslovnost a intonace. Během výuky si studenti budou moci procvičit gramatiku v mluvnických cvičeních a testech z přijímacích zkoušek na VŠ.

Pozornost bude věnována zejména čtyřem základním jazykovým kompetencím:

 1. Porozumění mluvenému slovu (Compréhension orale),
 2. Porozumění čtenému textu (Compréhension écrite),
 3. Mluvený projev (Production orale),
 1. Psaný projev na dané téma (Production écrite).

Ruský jazyk – srj

Seminář ruského jazyka se soustředí na opakování gramatiky a slovní zásoby dle učebnice Tvoj šans. Studenti budou mít možnost si získané znalosti hned ověřit na řadě testů z přijímacích zkoušek na VŠ či testů státní maturity z minulých let. Doplňující materiály by měly posloužit hlavně k upevnění základních konverzačních obratů. Bude se procvičovat správná výslovnost a intonace. Nebude chybět ani část věnovaná čtení, porozumění poslechovému textu a nácviku psaní souvislých textů na dané téma ve stanoveném slohovém útvaru.

Část semináře bude věnována přehledu ruských reálií (geografie, historie a literatura). Učivo bude navazovat na tematický obsah 3. ročníku.

Procvičování všech řečových dovedností bude zaměřeno na úspěšné vykonání nejen profilové maturitní zkoušky, ale i na zvládnutí požadavků státní maturitní zkoušky.

Seminář z fyziky základní – sfo

Cíle předmětu:  Seminář je určen studentům, kteří si chtějí upevnit znalosti z fyziky vzhledem k jejich budoucímu profesnímu zaměření, především zájemcům o technické a přírodovědné obory. Je zaměřen především na řešení fyzikálních příkladů.

Doporučen (ale není podmínkou) pro budoucí maturanty z fyziky.

 

Seminář z matematiky opakovací – smo

Seminář je určen studentům, kteří chtějí konat státní, nebo profilovou maturitní zkoušku z matematiky. Náplň semináře zohledňuje rozdílný přístup k průběhu maturitní zkoušky a obsahu učiva.

Cíl předmětu:

Příprava na státní maturitu z matematiky:

Seminář je zaměřen na zopakování a prohloubení učiva předchozích ročníků. Obsah vychází z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky. Procvičovány budou všechny typy otevřených i uzavřených úloh.

Příprava na profilovou maturitu z matematiky:

Seminář je doporučen studentům, kteří se chystají studovat technicky zaměřenou vysokou školu nebo učitelství, kde matematika je jednou z vybraných aprobací. Je zaměřen na zopakování a prohloubení učiva předchozích ročníků a jeho obsah vychází z tematických okruhů profilové části maturitní zkoušky.

Seminář z matematiky doplňující – smd

Určeno studentům se zájmem o matematiku.

Cíle předmětu: Seminář doplňuje znalosti matematiky o kapitoly diferenciální a integrální počet (derivace, neurčitý a určitý integrál).

Tyto kapitoly jsou součástí profilové (školní) maturity z matematiky, ve státní maturitě zařazeny nejsou. Vysoké školy přesto jejich znalost předpokládají a ve výuce na ně navazují. Znalost této problematiky byla vždy velkou výhodou absolventů gymnázia při studiu na VŠ.

Je prioritně určen pro studenty, kteří budou matematiku potřebovat při studiu na vysoké škole a z organizačních důvodů si nezvolili technické nebo ekonomické zaměření.

Seminář z práva a ekonomie – sep

Rozšiřující seminář se zaměří na vybrané kapitoly společenských věd, které studenti využijí nejen  k maturitní zkoušce, ale případně i během dalšího studia. Jedná se především o obory ekonomie a právo. Některá témata lze přizpůsobit aktuálním požadavkům studentů. Příležitostně budou nabízeny testy všeobecného kulturního přehledu.

Seminář z deskriptivní geometrie – sdg

Cíl předmětu: Naučit studenty základním zobrazovacím metodám, rozvíjet prostorovou přestavivost a prostorové myšlení, pěstovat dobré návyky při grafickém projevu, naučit se načrtávat tělesa (také technického charakteru).

Není zanedbatelná ani návaznost na matematiku – rozvoj logického myšlení a vyjadřování, propojení poznatků z planimetrie, analytické geometrie a zejména stereometrie.

Předním úkolem předmětu je připravit studenty na vysokoškolské studium těch oborů, kde získané návyky uplatní (architektura, stavební fakulty, strojní fakulty, průmyslový design).

Navrhované okruhy: kuželosečky, kótované promítání, Mongeovo promítání, zobrazení těles, řezy těles, pro studenty, kteří v DG pokračují: kuželosečky, pravoúhlá axonometrie, zobrazení a řezy oblých těles.

Předmět je koncipován jako jednoletý, maturita z DG ale vyžaduje zvládnutí učiva probíraného ve třetím i čtvrtém ročníku.

Seminář z programování – spr

Seminář je doporučen zejména pro studenty, kteří se chystají na technickou vysokou školu, kde se téměř všude vyučuje programování. Vstupní znalosti nejsou nutné, je přímá návaznost na informatiku ve druhém ročníku. Seminář není vhodné volit pouze ve čtvrtém ročníku, pokud student nemá předchozí zkušenosti s programováním.

Cíl předmětu: Studenti prohloubí svoje logické uvažování a programovací dovednosti. Seminář rozšiřuje výuku o pokročilejší programátorské dovednosti a další jazyky. Ve čtvrtém ročníku jsou vyučovány vyšší aplikace naučených principů, jsou představeny pohledy na další části programování počítače – strojový jazyk nebo okenní aplikace. Seminář obsahuje učivo z oblastí algoritmizace, logiky, dynamických datových struktur, Booleovy algebry, kombinačních obvodů, řazení, složitosti a dalších.

Podpora účasti studentů v Matematické olympiádě kategorie Programování, dalších soutěží v tomto oboru a podpora tvorby prací SOČ.

 

Seminář k dějinám 20. století – sd20

cíl: prohloubit znalosti moderních dějin (události a osobnosti) + konzultace maturitních okruhů

forma: výklad, referáty, diskuse, rozbor textů

doporučeno:

přečíst 1 titul k českým dějinám 20. století dle výběru

přečíst 1 titul k světovým dějinám 20. století dle výběru

referáty dle výběru

aktuální politická situace doma a v zahraničí

pracovní téma např:

kancléři Německa (Adenauer; Erhard, Kiesinger, Schmidt, Kohl), berlínské krize, sjednocení Německa, NDR; 1968; integrace Evropy; války ve Vietnamu (Ho Či Min, Pol Pot, Lon Nol); Castro a Kuba; Izrael a arabsko-izraelské konflikty; Čína (Mao Ce-tun,. Teng Siao-pching); Tito a Stalin; Saddám a války v Perské zálivu; Jihoafrická republika a apartheid; rozpad Jugoslávie, Irák a Írán atd.

možno doplnit návrhy studentů

práce na SOČ a seminární práci

Člověk a prostředí

 

Seminář z molekulární biologie a genetiky – smbg

Specializovaný seminář je určen všem zájemcům o studium přírodovědeckých, lékařských, farmaceutických a veterinárních fakult. Seminář studenty výborně připraví na přijímací zkoušky z otázek zaměřených na genetiku a usnadní jim studium molekulární genetiky a buněčné biologie v prvním ročníku VŠ. V průběhu školního roku budou probíraná následující témata:

 • Charakteristika DNA, RNA
 • Replikace
 • Proteosyntéza
 • Buněčný cyklus
 • Cytoskelet, biomembrány, vezikulární transport
 • Apoptóza, nekróza
 • Vznik nádoru, rakovina
 • Mutace a poškození DNA
 • Vývoj pohlaví z chromozomu Y
 • Laboratorní molekulární metody – PCR, izolace DNA, FISH, elektroforéza
 • Mendelovská a nemendelovská dědičnost
 • Mimojaderná DNA
 • Genové interakce, genová vazba
 • Populační genetika
 • Genové manipulace, GMO
 • Geneticky podmíněná onemocnění, komplexní onemocnění

Obsah semináře se může přizpůsobit potřebám studentů. V průběhu školního roku zpracuje každý student prezentaci na vybrané odborné téma.

 

Grafický design – sgd

grafický editor Zoner Callisto 5 a CorelDraw 11

Uživatelská znalost a kreativní řešení úkolů grafického designu (např. propagační materiály školy, pozvánky, plakáty, novoročenky aj.). Seminář je určen zájemcům o počítačovou grafiku, ilustraci, typografii a výtvarnou kulturu vizuálního stylu.

 

Seminář technické kreslení – tkr

Cíl předmětu: Během studia se studenti naučí základním technikám modelování v software Autodesk Inventor professional. Výuka je koncipována tak, aby si studenti vytvořili pevné základy, na kterých mohou rozvíjet své dovednosti práce v CAD systémech.

Výuka bude obsahovat:

 • úvod do programu Autodesk Inventor – pracovní prostředí
 • konstrukce náčrtů
 • modelování součástí
 • sestavování sestavy
 • výkresy sestav
 • výkresy dílů
 • pevnostní analýza
 • prezentace
 • samostatný projekt

Studenti mohou také využít dobrovolných úloh na procvičení, které mohou vypracovávat doma a následně konzultovat s vyučujícím.

 

Seminář všeobecných studijních předpokladů – vsp

Dvouhodinový seminář je přípravou na různé typy testů všeobecných studijních předpokladů (zejména testů OSP a TSP), které jsou součástí přijímacího řízení na řadu vysokých škol. Výuka je zaměřena na základy logiky, řešení úloh numerického a analytického myšlení, rozbor grafů a zpracování tabulek.

Cíl předmětu: Poskytnout strategie a metody řešení různých typů úloh. Na komplexních testech se studenti naučí rozvrhnout si čas pro vypracování testu, získají nadhled nad příklady a dobře odhadnou, který příklad řešit jako první a který nechat až na konec. Zárověň získají i představu o účelu a smyslu percentilového rozložení pořadí.

 

Seminář z psychologie a sociologie – pso

Rozšiřující seminář se zaměří na vybrané kapitoly z psychologie a sociologie, které studenti využijí nejen k maturitní zkoušce, ale případně i během dalšího studia nebo v osobním životě. Některá témata lze přizpůsobit aktuálním požadavkům studentů. Příležitostně budou nabízeny psychodiagnostické testy a aktivity určené k seberozvoji a osobnímu růstu.

Praktický seminář z chemie – sch

Seminář je určen studentům 4. ročníku, kteří mají zájem studovat technický či přírodovědný obor na vysoké škole se zaměřením na chemii. Seminář bude zaměřen na zopakování a prohloubení znalostí učiva chemie s důrazem na praktické procvičení znalostí učiva a využití technického vybavení chemické laboratoře a badatelského centra.

Seminář bude rozdělen do několika oblastí, např. práce s laboratorní technikou, analytická chemie, biochemie, lékařská chemie, forenzní chemie, chemie životního prostředí, polymery, luminiscenční chemie.

Obsah jednotlivých hodin semináře může být podřízen potřebám studentů.

 

Zeměpisný seminář – sze

Hlavním cílem semináře je připravit studenty k maturitě ze zeměpisu a na přijímací zkoušky na vysoké školy. Program semináře vhodně doplňuje a rozšiřuje poznatky z hodin zeměpisu. V programu semináře jsou následující bloky učiva:

Geografie jako věda, studium na vysokých školách a možnost uplatnění v praxi

Země ve vesmíru, pohyby Země a jejich důsledky pro lidskou činnost

Kartografie, praktická práce s mapou

Základy fyzické geografie – geomorfologie, hydrologie, pedologie, biogeografie, meteorologie a klimatologie, ochrana přírody

Socioekonomická geografie – geografie obyvatelstva a sídel, geografie průmyslu, zemědělství, dopravy, služeb a cestovního ruchu

Politická geografie, ohniska napětí ve světě, globální světové problémy

Regionální geografie světa – Afrika, Amerika, Austrálie, Asie, Evropa

Geografie místního regionu, vycházky a exkurze

Ukázky testů na vysoké školy

 

Seminář z politologie – spo 


Rozšiřující seminář se zaměří na vybrané kapitoly z politologie, které studenti využijí nejen u maturitní zkoušky, ale i během dalšího studia především na humanitních a ekonomických oborech. Náplní semináře budou témata jako úvod do politologie, politické systémy a instituce, volební systémy, politické dějiny, systémy politických stran, politické ideologie, komunální politika, Evropská unie nebo politická filozofie.

 

Seminář z tělesné výchovy  – stv 

Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí hlouběji proniknout do problematiky tělesné výchovy a sportu a blíže se seznámit s teoretickými východisky tohoto oboru. Tělesná kultura zasahuje do mnoha vrstev lidské společnosti a prostupuje mnoha vědními obory od historie přes biologii po pedagogiku. Sport a pohyb v různých podobách se staly nedílnou součástí moderního životního stylu související se zdravím a aktivním trávením volného času. Absolvent semináře získá základní orientaci v celém spektru hledisek vstupujících do tělesné výchovy a sportu. Přestože je seminář určen zejména pro budoucí trenéry, učitele TV, odborníky na výživu, rozhodčí, fyzioterapeuty či sportovní manažery, mohou jej navštěvovat i ti, pro které je sportování součástí životního stylu a chtějí se o tomto fenoménu dozvědět více. Seminář zároveň slouží jako příprava na maturitu z tělesné výchovy.

Okruhy, které budou náplní semináře:

 • Historie tělesné kultury, historie olympijských her, osobnosti sportovní historie
 • Historie tělesné kultury na našem území, osobnosti českého sportu
 • Pravidla, historie a didaktika tréninku základních sportů
 • Pohybové schopnosti (síla, rychlost, obratnost, vytrvalost, pohyblivost) a jejich rozvoj
 • Základy sportovního tréninku (cykly, plánování, výkonnost, tréninkové plány…)
 • Anatomie a funkce svalů z hlediska sportu
 • Základy první pomoci, úrazy ve sportu, prevence
 • Aerobní a anaerobní režim
 • Výživa ve sportu, doplňky výživy, doping
 • Základy tělesné regenerace a rehabilitace, sportovní masáž
 • Psychologie sportu
 • Testování ve sportu
 • Sport zdravotně oslabených, svalové dysbalance, náprava
 • Turistika, cykloturistika, lyžování, výzbroj a výstroj, plánování kurzů
 • Somatotyp, BMI
 • Růst a vývoj jedince, věková specifika z hlediska TV

4. ročník (tříhodinové)

FCE Preparation – AF 

Seminář je určen pro studenty, kteří mají zájem složit mezinárodně uznávanou zkoušku B2 First, dříve FCE (FirstCertificate in English), nebo jinou ze zkoušek na úrovni B2+ (IELTS, TOEFL, státní zkouška z anglického jazyka). Student může zažádat vedení školy o nahrazení profilové části maturitní zkoušky z AJ výsledkem úspěšně složené standardizované zkoušky. Některé české vysoké školy v určitých oborech navíc uznávají složení těchto zkoušek za splnění požadavků studia jazyka v rámci daného oboru, případně zohledňují absolvování zkoušky při přijímacím řízení. 

Seminář je otevřen i pro studenty, kteří chtějí pouze rozvíjet dosaženou úroveň jazyka a ke zkouškám se zatím nepřipravují. 

Seminář navazuje na seminář FCE ve 3. ročníku, resp. seminář B2+.  

General English – A

Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí prohloubit a rozvíjet dovednosti a schopnosti komunikovat v angličtině jak v ústním, tak písemném projevu, a to pro profesní i soukromý život. Seminář dále připravuje studenty k maturitě (státní i profilové) i k případným přijímacím zkouškám na vysoké školy, kde angličtina není hlavním oborem studia. Tento typ semináře se otevírá podle zájmu studentů pro několik studijních skupin a pro různé úrovně pokročilosti (B1 – B2). Jeho program je připravován na míru studentům v dané skupině.

Seminář navazuje na 3. ročník, absolvování semináře ve 3. ročníku však není podmínkou. Zájemci budou zařazeni do skupin podle toho, zda a jak absolvovali (či neabsolvovali) seminář ve 3. ročníku, případně po konzultaci s jejich vyučujícím. V delší variantě bude program doplněn o témata ze specifických vědních oborů – podle profilace studentů, případně o gramatické lekce – podle úrovně a zájmu studentů.

Německý jazyk – N

Učivo semináře ve 4. ročníku plynule navazuje na látku probíranou ve 3. ročníku. Obsah bude zaměřen na komunikativní formu výuky německého jazyka. V hodinách se bude pracovat s autentickými texty a nacvičovat se budou různé druhy strategií poslechu a porozumění čtenému textu. Psaný projev se bude zabývat stylizací dopisů a mailů na úrovni, kterou vyžadují státní jazykové zkoušky a které odpovídají požadavkům nové maturity (B1 a B 2).  Pozornost bude rovněž věnována obtížnějším konverzačním tématům, reáliím německy mluvících zemí a německy psané literatuře. Pracovat se bude i s aktuálními texty z internetu. Ve větší míře budou v tomto roce procvičovány zvláště testové úkoly, které jsou zaměřeny na základní problémy německé morfologie a lexikologie a které vycházející z požadavků vysokých škol.

PROBÍRANÁ TÉMATA 

Tschechien, Kunst und Kultur, Mein Kulturleben, Der menschliche Körper, Gesundheitspflege, Feste und Bräuche, Massenmedien, Mensch und Natur, Wetter und Jahreszeiten, Berühmte Persönlichkeiten, Deutschsprachige Länder, Welt früher und heute usw.

Francouzský jazyk – F

Výuka v semináři z francouzského jazyka pro studenty 4. ročníku bude zaměřena především na přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Postupně se proberou nová nebo zopakují, popřípadě rozšíří, již probraná konverzační témata. Na konci semináře budou mít studenti probraných všech 25 maturitních okruhů.

Doplňující materiály by měly posloužit hlavně k rozšíření znalostí o reáliích frankofonních zemí a též k upevnění základních konverzačních obratů. Bude se procvičovat správná výslovnost a intonace. Během výuky si studenti budou moci procvičit gramatiku v mluvnických cvičeních a testech z přijímacích zkoušek na VŠ.

Pozornost bude věnována zejména čtyřem základním jazykovým kompetencím:

 1. porozumění mluvenému slovu (Compréhension orale),
 2. porozumění čtenému textu (Compréhension écrite),
 3. mluvený projev (Production orale), psaný projev na dané téma (Production écrite).

Ruský jazyk – R

Seminář ruského jazyka se soustředí hlavně na přípravu studentů k maturitní zkoušce a přípravu k přijímacím pohovorům na VŠ. Bude se opakovat gramatika, slovní zásoba, probírat konverzační témata. Studenti budou mít možnost si získané znalosti ověřit na řadě testů z přijímacích zkoušek na VŠ či didaktických testů státní maturity z minulých let.

Doplňující materiály budou sloužit hlavně k upevnění základních konverzačních obratů. Bude se procvičovat správná výslovnost a intonace. Nebude chybět ani část věnovaná čtení, porozumění poslechovému textu a nácviku psaní souvislých textů na dané téma ve stanoveném slohovém útvaru.

Část semináře bude věnována přehledu ruských reálií / geografie, historie a literatura/.

Společenskovědní seminář – Sv

Seminář bude plynule navazovat na společenskovědní seminář 3. ročníku a bude směřovat k maturitní zkoušce a ke zkouškám přijímacím. Seminář bude respektovat členění maturitních okruhů a dosud probranou látku z oborů psychologie, sociologie, státovědy, práva, ekonomie. Doplněna budou vybraná témata z oboru filozofie.

Seminář z dějepisu – opakovací – Do

v cca 30 seminářích 30 maturitních okruhů učiva 1.–4. ročníku – konzultace a opakování

referáty dle výběru a aktuální politická situace doma a v zahraničí

návštěva výstav

jako doplněk rozbor dokumentů k národním dějinám, např.: Břetislavská dekreta, Zlatá bula sicilská, 4 artikuly pražské, Rudolfův Majestát, Protireformační patent Ferdinanda II., Obnovené zřízení zemské, Palackého Dopis do Frankfurtu, Prohlášení ČKZ 1915,  Tříkrálová deklarace 1918, Pittsburská dohoda 1930, Mnichovská dohoda 1938, Košický VP 1945, Charta 77 aj.

Seminář z fyziky 1 (přírodovědné a technické zaměření) – F3

Cíle předmětu: Seminář je zaměřen na opakování a prohloubení učiva fyziky 1. až 3. ročníku, včetně témat, která jsou v základním kurzu fyziky probírána do menší hloubky, např.: Obvody stejnosměrného a střídavého proudu, Fotometrie, Záření černého tělesa, Elektromagnetické kmity, Speciální teorie relativity a Astrofyzika.

Cílem je příprava na maturitní zkoušku z fyziky i na přijímací zkoušky na VŠ technického a přítodovědného zaměření. Při opakování celků nižších ročníků jsou užívány metody a postupy matematiky a fyziky z vyšších ročníků a je dotvářen celý systém fyzikálních znalostí a dovedností.

Seminář z fyziky 2 (zaměření lékařské obory) – F4

Cíle předmětu: Seminář je zaměřen na zopakování základních pojmů a vztahů fyziky a na prohloubení témat podle potřeb studentů.

Budou řešeny typové příklady z jednotlivých kapitol a zejména testové úlohy používané při přijímacím řízení na VŠ. Seminář je určen žákům, kteří chtějí získat průpravu na přijímací zkoušky na VŠ, kde fyzika není dominantním předmětem (farmacie, medicína, …).

Seminář z  matematiky – M2, |M3

Cíl předmětu: Seminář doplňuje znalosti matematiky o kapitoly diferenciální a integrální počet (derivace, neurčitý a určitý integrál), matice a determinanty.

Tato témata nejsou zařazena ve státní maturitě. Vysoké školy přesto jejich znalost předpokládají a ve výuce na ně navazují. Znalost této problematiky byla vždy velkou výhodou absolventů gymnázia při studiu na VŠ.

Kapitoly Diferenciální a integrální počet jsou součástí profilové (školní) maturity z matematiky.

Seminář z biologie – B4

Seminář je vhodný pro žáky, kteří chtějí maturovat z biologie, zájemce o studium na lékařské, farmaceutické nebo veterinární vysoké škole i zájemce o studium biologie.

Je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Zopakuje probraná témata za předchozí tři roky v rozsahu maturitních okruhů. Rozšíří a popřípadě doplní informace z biologie člověka a genetiky.  V rámci semináře budou procvičovány přípravné testy na lékařské a farmaceutické fakulty.

Seminář z biologie – B5

Seminář je vhodný pro žáky, kteří chtějí maturovat z biologie a zájemce o studium biologie na vysoké škole. Je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Zopakuje probraná témata za předchozí tři roky v rozsahu maturitních okruhů. Rozšíří a popřípadě doplní informace z biologie člověka, genetiky a ekologie. V rámci semináře budou procvičovány přípravné testy na přírodovědecké fakulty.

Seminář z chemie – CH

Seminář si klade za cíl zvýšit sebejistotu a vyjadřovací schopnosti studentů u maturitní zkoušky a jejich přípravu na přijímací zkoušky na vysokou školu.

Za tímto účelem budou znalosti studentů prověřovány pravidelným ústním zkoušením na daná maturitní témata a písemným zkoušením, které se náročností a obsahem podobá přijímacím testům na lékařské fakulty.

Náplní semináře je zopakování a rozšíření znalostí studentů v již probraných kapitolách chemie s následným zaměřením na náročnější kapitoly.

 

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.