United KingdomUnited Kingdom

Volitelné předměty

3. ročník

Seminář z českého jazyka – sčj

Obsahové vymezení

 • Procvičování písemného i ústního vyjadřování
 • Řešení různých typů úloh a otázek se zaměřením na maturitu z českého jazyka a testy na VŠ
 • Interpretace literárních děl, divadelních a filmových zpracování
 • Analýza uměleckých a neuměleckých textů se zaměřením na získání dovedností k maturitní zkoušce
 • Konzultace k seminární práci, SOČ
 • Tvorba vlastních textů, vzájemné hodnocení

FCE Preparation – saf

Seminář je určen pro studenty, kteří mají zájem složit mezinárodně uznávanou zkoušku „the First Cambridge Examination“ (FCE), případně jinou ze zkoušek na úrovni B2+ (IELTS, TOEFL) nebo státní zkoušku z anglického jazyka. Některé české vysoké školy uznávají v určitých oborech složení těchto zkoušek jako splnění požadavků studia jazyka v rámci daného oboru, případně zohledňují absolvování zkoušky při přijímacím řízení. Úspěšné absolvování těchto zkoušek a získání certifikátu také otevírá dveře ke studiu v zahraničí, ať už v rámci programu Erasmus (VŠ semestrální stáže na zahraničních univerzitách) nebo k řádnému dennímu studiu. Vstupní úroveň znalosti jazyka u zájemců o seminář se ověřuje rozřazovacím testem pro pokročilé. Předpokládá se, že studenti budou v tomto studiu pokračovat i ve 4. ročníku.

General English – sag

Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí prohloubit a rozvíjet dovednosti a schopnosti komunikovat v angličtině jak v ústním, tak písemném projevu, a to pro profesní i soukromý život. Seminář dále připravuje studenty k maturitě (státní i profilové) i k případným přijímacím zkouškám na vysoké školy, kde angličtina není hlavním oborem studia. Tento typ semináře se otevírá podle zájmu studentů pro několik studijních skupin a pro různé úrovně pokročilosti (A2 – B2). Jeho program je připravován na míru studentům v dané skupině. Rozdělení do skupin podle pokročilosti se provádí na základě výsledků základního rozřazovacího testu. Předpokládá se, že studenti budou v tomto studiu pokračovat i ve 4. ročníku.

Seminář z německého jazyka – snj

V semináři budou postupně procvičovány základní produktivní řečové dovednosti a strategie na úrovni B1 až B2, které jsou vyžadovány nejen pro společnou část maturitní zkoušky, ale i pro přijímací zkoušky a studium na VŠ.
Ústní projev bude procvičován tak, aby byl student schopen přirozeně a spontánně reagovat na známá i méně známá témata a situace, se kterými se může v životě setkat. Postupně budou také probírána a doplňována základní konverzační témata vycházející z požadavků pro novou maturitu.
V semináři se bude pracovat s modelovými testy, které nacvičují různé druhy strategií poslechu a porozumění čtenému textu. Testové úkoly jsou zaměřeny na základní problémy německé morfologie a lexikologie, psaný projev se bude zabývat stylizací dopisů, mailů a recenzí, které vycházejí jak z denní potřeby, tak i z cílů maturitní zkoušky.

Probíraná témata

Meine Familie, Konflikte und Probleme, Eigenschaften, Schule und Schulwesen, Wohnen, Mein Tagesprogramm, Freizeit, Essen und gesunde Nahrung, Arbeit und Berufe, Reisen, Bekleidung und Mode, Sport, Meine Heimatstadt, Prag, Einkäufe usw.

Němčina jako třetí cizí jazyk (pro začátečníky) – snjz

Seminář je určen studentům 3. ročníku, kteří se učí jiným cizím jazykům, ale chtěli by se naučit základům německého jazyka.
Výuka bude zaměřena především na německou výslovnost, základní fráze v určitých situacích a postupné probírání základní gramatiky, která je nezbytná k osvojení si jazyka.
Studenti získají dovednost porozumět jednoduchému slyšenému nebo čtenému textu, reagovat na jednoduché otázky a vyjadřovat se samostatně k danému tématu.

Postupně budou probrána např. konverzační témata

Meine Familie, Schule, Wohnen, Mein Tagesprogramm, Freizeit, Essen, Reisen, Mode, Sport, Einkäufe, Mein Kulturleben, Gesundheitspflege, Feste und Bräuche, Mensch Wetter, Deutschsprachige Länder (vlastní materiály vyučujícího a aktuální texty z internetu).

Seminář z francouzského jazyka – sfj

Výuka v semináři francouzského jazyka pro studenty 3. ročníku bude zaměřena především na postupné probírání konverzačních témat. Studenti získají dovednost reagovat na zadané otázky, improvizovat a vyjadřovat se samostatně k danému tématu.
Součástí výuky bude rovněž poslech a četba textů, na základě kterých bude student text samostatně interpretovat. Část semináře bude věnována francouzským reáliím /literatura, historie a geografie/. Během výuky si studenti budou moci procvičit gramatiku v mluvnických cvičeních.

Pozornost bude věnována zejména čtyřem základním jazykovým kompetencím
 • 1. porozumění mluvenému slovu (Compréhension orale)
 • 2. porozumění čtenému textu (Compréhension écrite)
 • 3. mluvený projev (Production orale)
 • 4. psaný projev na dané téma (Production écrite)
Probíraná témata

(některá témata budou doplněna v sfj4)

1. Famille 6. Mode 11. Enseignement
2. Logement 7. Achats 17. Ma vie quotidienne
3. Vie en ville– vie à la campagne 8. Santé 18. Temps qui passe
4. Repas 9. Temps qu´il fait 23. Passe temps
5. Voyages 10. Sports

Francouzština jako třetí cizí jazyk (pro začátečníky) – sfjz

Seminář je určen studentům 3. a 4. ročníku, kteří se učí jiným cizím jazykům, ale chtěli by se naučit základům francouzského jazyka. Výuka bude zaměřena především na francouzskou fonetiku, základní fráze v určitých situacích a postupné probírání základní gramatiky, která je nezbytná k osvojení si jazyka.
Studenti získají dovednost porozumět jednoduchému slyšenému nebo čtenému textu, reagovat na jednoduché otázky a vyjadřovat se samostatně k danému tématu.

Pozornost bude věnována zejména čtyřem základním jazykovým kompetencím
 • 1. porozumění mluvenému slovu (Compréhension orale)
 • 2. porozumění čtenému textu (Compréhension écrite)
 • 3. mluvený projev (Production orale)
 • 4. psaný projev na dané téma (Production écrite)
Probíraná témata
Logement Ma vie quotidienne Repas
Voyages Achats Santé
Mode Temps qu´il fait Sports et loisirs

Část semináře bude věnována francouzským reáliím (geografie, historie, osobnosti).

Ruský jazyk – srj

Charakteristika semináře:

Výuka v semináři ruského jazyka pro studenty 3. ročníku bude zaměřena především na postupné probírání konverzačních témat. Zpočátku je třeba, aby si studenti osvojili základní slovní zásobu, potom se slovní zásoba bude více doplňovat dle dostupných materiálů. Studenti získají dovednost reagovat na zadané otázky, improvizovat a vyjadřovat se samostatně k danému tématu.

Součástí výuky bude rovněž opakování a prohlubování obtížnější gramatiky, gramatické testy na doplňování, čtení, překlady, psaní jednoduchých souvislých textů. Nacvičovat se bude i poslech textů, na základě poslechu a jeho porozumění bude student samostatně text interpretovat.

Postupně budou probrána vybraná maturitní konverzační témata navazující na obsahový materiál učebnice Raduga. Doplňována budou náročnějšími tématy z oblasti reálií, literatury a zeměpisu Ruska.

Ruský jazyk jako třetí cizí jazyk (pro začátečníky) – srjz

Charakteristika semináře

Seminář nabízí studentům 3. a 4. ročníku výuku základů nejrozšířenějšího slovanského jazyka. Naučí se azbuku – čtení a psaní. Věnovat se budeme:

 • nácviku výslovnosti a intonace
 • nácviku porozumění jednoduchému slyšenému, později i čtenému textu
 • nácviku reakcí na jednoduché otázky
 • nácviku samostatného vyjadřování k danému tématu

Využít lze částečně podobnosti s češtinou. Probírána budou témata jako Rodina, Přátelé, Škola a vzdělávání, Volný čas, koníčky, ruské reálie – významná města, spisovatelé, malíři, hudební skladatelé apod.

Latina – sln

Znalost latiny otevírá cestu ke studiu nejenom románských, ale i všech indoevropských jazyků, k nimž latina patří. Přestože se tímto jazykem dnes nemluví, stala se latina spolu s řečtinou základem pro odbornou terminologii všech vědních oborů humanitních, přírodovědných i společenských (lékařství, právnictví, biologie, fyziky, chemie, matematiky, dějepisu, zeměpisy i jazykovědy). Jednoletý dvouhodinový seminář (s možností prohloubení v následujícím školním roce) vás seznámí jednak s obecně platnou gramatickou strukturou jazyka, slovní zásobou zaměřenou na různé oblasti vědy, dále pak s velkým množstvím známých citátů, výroků a přísloví. Součástí výuky je také základní přehled mytologie, případně historických faktů v souvislosti s antikou.

Seminář z fyziky – sfo

Cíl předmětu: Seminář je určen studentům, kteří si chtějí upevnit znalosti z fyziky vzhledem k jejich budoucímu profesnímu zaměření, především zájemcům o přírodovědné, technické a lékařské obory. Je zaměřen především na řešení fyzikálních příkladů.

Doporučen (ale není podmínkou) pro budoucí maturanty z fyziky.

Seminář z matematiky – smo

Cíl předmětu: Seminář je zaměřen na zopakování a prohloubení učiva předchozích ročníků. Obsah vychází z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky. Procvičovány budou otevřené i uzavřené (testové) úlohy. Testy a užité metody jsou přípravou na zvládnutí povinné státní maturity z matematiky i testů z přijímacího řízení na VŠ.

Doporučen pro studenty, kteří mají z povinné maturitní zkoušky z matematiky respekt a chtějí se seznámit se specifiky zadání příkladů a důkladně si procvičit matematiku v rozsahu písemné maturitní zkoušky.

Seminář z deskriptivní geometrie – sdg

Cíl předmětu: Naučit studenty základním zobrazovacím metodám. Budovat a rozvíjet prostorovou představivost a prostorové myšlení, pěstovat dobré návyky při grafickém projevu, naučit se načrtávat tělesa (také technického charakteru).

Není zanedbatelná ani návaznost na matematiku – rozvoj logického myšlení a vyjadřování, propojení poznatků z planimetrie, analytické geometrie a zejména stereometrie.

Předním úkolem předmětu je připravit studenty na vysokoškolské studium těch oborů, kde získané návyky uplatní (architektura, stavební fakulty, strojní fakulty, průmyslový desing).

Navrhované okruhy: Kótované promítání, Mongeovo promítání, zobrazení hranatých těles, řezy těles.

Předmět je koncipován jako jednoletý s možností pokračování. Maturovat z DG ve školní části maturitní zkoušky lze, pokud student absolvuje oba dva ročníky DG.

Seminář technického kreslení – tkr

Cílem předmětu je rozvíjení prostorové představivosti a přispění k rozvoji technického myšlení žáků. Žáci se učí vytvářet a zároveň číst technické výkresy z oblasti strojírenství podle platných norem s využitím jak moderních, tak klasických prostředků pro grafickou komunikaci. Zvládnutí učiva vytváří vědomostní a dovedností základ, zejména pro práci konstruktéra, tj. pro navrhování strojních součástí a jednoduchých strojních celků, ale i pro jakoukoli technickou profesi.

Učivo je rozděleno do tematických celků.

 • seznámení s pojmy grafické komunikace, se zásadami technické normalizace a se základními normami pro tvorbu technické dokumentace, s promítáním a rozvíjí svou prostorovou představivost.
 • způsoby kótování, lícování, přepisování přesnosti rozměrů, úhlů, geometrických tolerancí, jakosti povrchu apod.
 • seznámení se se zobrazováním, kótováním a funkcí typických strojních součástí, konstrukčních prvků, s výrobními výkresy, s jednoduchými výkresy montážními a se schématy.
 • technologická dokumentace, servisní dokumentace, katalogy apod.
 • seznámení se s počítačovou tvorbou technické dokumentace ve 2D – v programech AutoCAD, AutoCAD Mechanical
 • seznámení se s počítačovou tvorbou technické dokumentace ve 3D – v programu Autodesk Inventor Professional, s tvorbou 3D modelů, 3D sestav, animací sestav a hlavně s tvorbou výkresové dokumentace
 • jednotlivé celky jsou procvičovány ve cvičení

Seminář z programování – spr

Cíle předmětu: Připravit studenta na řešení problémů pomocí vlastních programů v základních programovacích jazycích. Rozvoj a standardizace algoritmického myšlení. Ohodnocení časové a paměťové složitosti algoritmu. Zefektivňování algoritmů.

Podpora účasti studentů v Matematické olympiádě kategorie Programování.

Předmět je koncipován jako jednoletý s možností pokračování v semináři ve čtvrtém ročníku.  Maturovat z programování ve školní profilové části je možné, maturita ale obsahuje učivo ze semináře programování třetího i čtvrtého ročníku.

Společen­skovědní seminář – svs

Seminář se zaměří na prohloubení znalostí společenskovědních oborů – psychologie, sociologie, státovědy a práva. Teoretické znalosti by měly být využity i v praxi ve formě jednodušších projektů. Studenti by se měli při krátkých návštěvách seznámit s chodem jednotlivých třebíčských institucí, případně se zúčastnit besed s odbornými pracovníky.

Seminář z dějepisu – doplňovací – sdd

dle potřeb a dohody se studenty k maturitním tématům 1.–3. ročníku, příprava k maturitě z D: seminář doplňuje a upřesňuje probrané učivo, prohlubuje vybrané části učiva, případně dle možností podkytuje podněty k převedení vybraných pasáží (převážně z národních dějin) do anglického jazyka

– zahájení prací na seminární práci případně SOČ, 2hodinové exkurze a vycházky dle časových možností: Zámostí, výstavy, muzea, Státní okresní archiv Třebíč aj.

– aktuální události

Seminář s dokumenty k národním dějinám – sde

– rozbor dokumentů k národním dějinám, např.:Břetislavská dekreta, Zlatá bula sicilská, 4 artikuly pražské, Rudolfův Majestát, Protireformační patent Ferdinanda II., Obnovené zřízení zemské, Palackého Dopis do Frankfurtu, Prohlášení ČKZ 1915,  Tříkrálová deklarace 1918, Pittsburská dohoda 1930, Mnichovská dohoda 1938, Košický VP 1945, Charta 77 aj.

– zahájení prací na seminární práci případně SOČ, 2hodinové exkurze a vycházky dle časových možností: Zámostí, výstavy, muzea, Státní okresní archiv Třebíč aj.

– aktuální události

Seminář z biologie – sbi

Seminář z biologie pro třetí ročníky je určen studentům, kteří si chtějí doplnit a rozšířit

učivo z běžných hodin biologie.  Zaměření výuky bude vycházet z konkrétních potřeb

studentů a bude zahrnovat tyto oblasti:

 • obecná biologie, mikrobiologie, základy buněčné biologie
 • vybrané kapitoly z genetiky
 • fylogeneze, systém a ekologie nižších a vyšších rostlin
 • fylogeneze, systém a ekologie bezobratlých živočichů a strunatců
 • biologie člověka, histologie, fyziologie
 • praktické určování přírodnin v terénu, práce s určovacími klíči, zoologická pitva
 • vyhledávání a zpracovávání odborných textů
 • přednášky, exkurze

Seminář z chemie – sch

Cílem semináře bude prohloubit znalosti z chemie a obohatit o témata, která se v základním učebním plánu chemie pro gymnázia nevyskytují.

Budou probírána a procvičována následující témata:

 • chemické názvosloví organických a anorganických sloučenin
 • výpočty
 • základy analytické chemie (teoreticky i prakticky)
 • teoretické a praktické úlohy vycházející z Chemické olympiády kategorie C, B (povedou k procvičení učiva všech tří ročníku)
 • chemie životního prostředí

Zeměpisný seminář – sze

Opakovací seminář učiva prvního a druhého ročníku a paralelních tříd osmiletého gymnázia.

Obsahem probírané látky budou témata z fyzicko-geografické sféry – postavení Země ve vesmíru a nejnovější poznatky, praktické činnosti v orientaci map a využití v praxi – orientační běh apod., výzkum planet sluneční soustavy, atmosférické jevy, změny v atmosféře a předpověď počasí, poznatky z hydrosféry a glaciologie, zemětřesení a informačně aplikační postupy, podrobnější studium názorů na změny klimatu na Zemi a jejich faktických dopadů na člověka. Z témat socioekonomické sféry bude záměr nastínit vztahy v populaci na základě ekonomický trendů, otázky budoucnosti obyvatelstva Země a rozbor globálních problémů světového hospodářství.

Obsahem části regionální geografie budou témata zaměřující se na aktuálnost jednotlivých částí světa tak, aby se objasnily komplexní vztahy mezi populací, hospodářstvím, reliéfem a politickou situací sledovaného regionu či oblasti. Součástí bude problematika cestovního ruchu. Vymezení probírané látky jsou regiony světa, Evropa kromě České republiky.
Seminář je koncipován pro možné zájemce o maturitu ze zeměpisu a jako příprava k přijímacímu řízení na vysoké školy.

 

Seminář humanitních předpokladů  – shu

Obsahem semináře je podrobné rozebrání a procvičení typů úloh z verbálního a analytického myšlení, kulturního přehledu a kritického myšlení.

Grafický design (grafický editor Zoner Callisto 5 a CorelDraw 11) – sgd

Uživatelská znalost a kreativní řešení úkolů grafického designu (např. propagační materiály školy, pozvánky, plakáty, novoročenky aj.). Seminář je určen zájemcům o počítačovou grafiku, ilustraci, typografii a výtvarnou kulturu vizuálního stylu.

Estetický seminář pro studenty 3. ročníku (jednoletý) – ses

 

Vyučující: H. Laštůvková, P. Benda, vyučující se střídají ve dvouhodinových blocích 1x za 14 dní.

Zaměření – umění 20. století, současné umění. Určeno pro studenty, kteří se budou hlásit na VŠ humanitních a uměleckých směrů, případně jako doplnění informací pro ostatní.

Obsah

 • vývoj filmu, film jako druh umění, ukázky se zaměřením na českou filmovou novou vlnu, ale i jiné výrazné snímky a osobnosti, animovaný film
 • vývoj hudby, hudba artificiální, jazz, rock, alternativní hudba, analýza skladeb
 • současná literatura a její zdroje, vztah literatury k hudbě, divadlu, filmu a výtvarnému umění, interpretace
 • současné divadlo – oficiální i alternativní scény, interpretace
 • výtvarné umění 20. století – interpretace, hledání historických a kulturních souvislostí, regionální výtvarná kultura, médium fotografie (historie a současnost)

 

4. ročník (dvouhodinové)

Systém volby seminářů pro 4. roč.

Seminář z českého jazyka a literatury – sčj

Obsahové vymezení

 • Procvičování písemného i ústního vyjadřování
 • Řešení různých typů úloh a otázek se zaměřením na maturitu z českého jazyka a testy na VŠ
 • Interpretace literárních děl, divadelních a filmových zpracování
 • Analýza uměleckých a neuměleckých textů se zaměřením na získání dovedností k maturitní zkoušce
 • Konzultace k seminární práci, SOČ
 • Tvorba vlastních textů, vzájemné hodnocení

 

Latina – sln

Znalost latiny otevírá cestu ke studiu nejenom románských, ale i všech indoevropských jazyků, k nimž latina patří. Přestože se tímto jazykem dnes nemluví, stala se latina spolu s řečtinou základem pro odbornou terminologii všech vědních oborů humanitních, přírodovědných i společenských (lékařství, právnictví, biologie, fyziky, chemie, matematiky, dějepisu, zeměpisy i jazykovědy)­.Jednoletý dvouhodinový seminář (s možností prohloubení v následujícím školním roce) vás seznámí jednak s obecně platnou gramatickou strukturou jazyka, slovní zásobou zaměřenou na různé oblasti vědy, dále pak s velkým množstvím známých citátů, výroků a přísloví. Součástí výuky je také základní přehled mytologie, případně historických faktů v souvislosti s antikou.

Preparation for international exams  – saf

Seminář je určen jak pro studenty, kteří mají zájem složit mezinárodně uznávanou zkoušku „the First Cambridge Examination“ (FCE), případně jinou ze zkoušek na úrovni B2+ (IELTS, TOEFL) nebo státní zkoušku z anglického jazyka, tak pro studenty, kteří chtějí pouze rozvíjet dosaženou úroveň jazyka a ke zkouškám se zatím nepřipravují.

Seminář navazuje na seminář FCE ve 3. ročníku, resp. seminář B2+.

General English – sag

Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí prohloubit a rozvíjet dovednosti a schopnosti komunikovat v angličtině jak v ústním, tak písemném projevu, a to pro profesní i soukromý život. Seminář dále připravuje studenty k maturitě (státní i profilové) i k případným přijímacím zkouškám na vysoké školy, kde angličtina není hlavním oborem studia. Tento typ semináře se otevírá podle zájmu studentů pro několik studijních skupin a pro různé úrovně pokročilosti (B1 – B2). Jeho program je připravován na míru studentům v dané skupině.

Seminář navazuje na 3. ročník, absolvování semináře ve 3. ročníku však není podmínkou. Zájemci budou zařazeni do skupin podle toho, zda a jak absolvovali (či neabsolvovali) seminář ve 3. ročníku, případně po konzultaci s jejich vyučujícím. V delší variantě bude program doplněn o témata ze specifických vědních oborů – podle profilace studentů, případně o gramatické lekce – podle úrovně a zájmu studentů.

Německý jazyk – snj

Učivo semináře ve 4. ročníku plynule navazuje na látku probíranou ve 3. ročníku. Obsah bude zaměřen na komunikativní formu výuky německého jazyka. V hodinách se bude pracovat s autentickými texty a nacvičovat se budou různé druhy strategií poslechu a porozumění čtenému textu. Psaný projev se bude zabývat stylizací dopisů a mailů na úrovni, kterou vyžadují státní jazykové zkoušky a které odpovídají požadavkům nové maturity (B1 a B 2). Pozornost bude rovněž věnována obtížnějším konverzačním tématům, reáliím německy mluvících zemí a německy psané literatuře. Pracovat se bude i s aktuálními texty z internetu. Ve větší míře budou v tomto roce procvičovány zvláště testové úkoly, které jsou zaměřeny na základní problémy německé morfologie a lexikologie a které vycházejí z požadavků vysokých škol.

Probíraná témata

Tschechien, Kunst und Kultur, Mein Kulturleben, Jugend und ihre Welt, Der menschliche Körper, Gesundheitspflege, Feste und Bräuche, Kommunikation, Massenmedien, Vorbilder und Idole, Mensch und Natur, Umweltschutz, Wetter und Jahreszeiten, Berühmte Persönlichkeiten, Deutschsprachige Länder, Welt früher und heute, Die Europäische Union unsw.

Francouzský jazyk – sfj

Výuka v semináři z francouzského jazyka pro studenty 4. ročníku bude zaměřena především na přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Postupně se proberou nová nebo zopakují, popřípadě rozšíří, již probraná konverzační témata. Na konci semináře budou mít studenti probraných všech 25 maturitních okruhů:

1. Famille 10. Sports 19. France
2. Logement 11. Enseignement 20. Paris
3. Vie en ville– vie à la campagne 12. Professions 21. Francophonie
4. Repas 13. Littérature 22. République Tchèque
5. Voyages 14. Culture 23. Passe temps
6. Mode 15. Ma ville 24. Prague
7. Achats 16. Santé 25. Problèmes du monde d’aujourd’hui
8. Moyens de communication 17. Ma vie quotidienne
9. Temps qu´il fait 18. Temps qui passe

Doplňující materiály by měly posloužit hlavně k rozšíření znalostí o reáliích frankofonních zemí a též k upevnění základních konverzačních obratů. Bude se procvičovat správná výslovnost a intonace. Během výuky si studenti budou moci procvičit gramatiku v mluvnických cvičeních a testech z přijímacích zkoušek na VŠ. Pozornost bude věnována zejména čtyřem základním jazykovým kompetencím:

 • 1. porozumění mluvenému slovu (Compréhension orale)
 • 2. porozumění čtenému textu (Compréhension écrite)
 • 3. mluvený projev (Production orale)
 • 4. psaný projev na dané téma (Production écrite)

Ruský jazyk – srj

Seminář ruského jazyka se soustředí na opakování gramatiky a slovní zásoby dle učebnice „Raduga “1–5, v jejímž rozsahu probíhá většina přijímacích pohovorů na VŠ. Studenti budou mít možnost si získané znalosti hned ověřit na řadě testů z přijímacích zkoušek na VŠ či testů státní maturity z minulých let. Doplňující materiály by měly posloužit hlavně k upevnění základních konverzačních obratů. Bude se procvičovat správná výslovnost a intonace. Nebude chybět ani část věnovaná čtení, porozumění poslechovému textu a nácviku psaní souvislých textů na dané téma ve stanoveném slohovém útvaru.

Část semináře bude věnována přehledu ruských reálií (geografie, historie a literatura). Učivo bude navazovat na tematický obsah 3. ročníku.

Procvičování všech řečových dovedností bude zaměřeno na úspěšné vykonání nejen profilové maturitní zkoušky, ale i na zvládnutí požadavků státní maturitní zkoušky.

Seminář z fyziky základní – sfo

Cíle předmětu: Seminář je zaměřen na zopakování základních pojmů a vztahů fyziky. Budou řešeny typové příklady z jednotlivých kapitol a testové úlohy používané při přijímacím řízení na VŠ. Seminář je určen žákům, kteří nechtějí konat profilovou zkoušku z fyziky, ale chtějí získat průpravu na přijímací zkoušky na VŠ, kde fyzika není dominantním předmětem (farmacie, medicína).

 

Seminář z matematiky opakovací – smo

Cíl předmětu: Seminář je zaměřen na zopakování a prohloubení učiva předchozích ročníků. Obsah vychází z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky. Procvičovány budou otevřené i uzavřené (testové) úlohy. Testy a užité metody jsou přípravou na zvládnutí státní maturity z matematiky i testů z přijímacího řízení na VŠ.

Seminář z matematiky doplňující – smd

Určeno studentům se zájmem o matematiku.

Cíl předmětu: Seminář doplňuje znalosti matematiky o kapitoly diferenciální a integrální počet (derivace, neurčitý a určitý integrál).

Tyto kapitoly jsou součástí profilové (školní) maturity z matematiky, ve státní maturitě zařazeny nejsou. Vysoké školy přesto jejich znalost předpokládají a ve výuce na ně navazují. Znalost této problematiky byla vždy velkou výhodou absolventů gymnázia při studiu na VŠ.

Společenskovědní seminář – svs

Rozšiřující seminář se zaměří na vybrané kapitoly společenských věd, které studenti využijí nejen  k maturitní zkoušce, ale případně i během dalšího studia. Budou probírána témata jako náboženství, náboženské sekty a církve, základy ekologie, etiky, pozornost bude věnována rozboru filozofických textů a přípravě referátů (především moderní filozofie 20. a 21. století), příležitostně budou studentům nabízeny cvičné SCIO testy ze všech společenskovědních oborů.

Seminář z deskriptivní geometrie – sdg

Cíl předmětu: Naučit studenty základním zobrazovacím metodám. Budovat a rozvíjet prostorovou představivost a prostorové myšlení, pěstovat dobré návyky při grafickém projevu, naučit se načrtávat tělesa (také technického charakteru).

Není zanedbatelná ani návaznost na matematiku – rozvoj logického myšlení a vyjadřování, propojení poznatků z planimetrie, analytické geometrie a zejména stereometrie.

Předním úkolem předmětu je připravit studenty na vysokoškolské studium těch oborů, kde získané návyky uplatní (architektura, stavební fakulty, strojní fakulty, průmyslový desing).

Navrhované okruhy: Kótované promítání, Mongeovo promítání, zobrazení hranatých těles, řezy těles.

Předmět je koncipován jako jednoletý.

Seminář z programování – spr

Navazuje na VP v předchozím školním roce.

Cíl předmětu: Seminář obsahuje učivo těchto oblastí: Logika a Booleova algebra, kombinační obvody. Dynamické datové struktury, grafy, vybrané partie ze středoškolských předmětů řešené pomocí vlastního programu. Vybrané partie z numerické matematiky jako příprava na VŠ matematického, technického či ekonomického zaměření.

Podpora účasti studentů v Matematické olympiádě kategorie Programování, dalších soutěží v tomto oboru a podpora tvorby prací SOČ.

Maturita z předmětu Programování vyžaduje zvládnutí učiva probíraného v semináři ve třetím i čtvrtém ročníku.

 

 

Seminář z dějepisu – témata z dějin 20. století (převážně 2. polovina) – sdo

cíl: prohloubit znalosti moderních dějin (události a osobnosti) + konzultace maturitních okruhů

forma: výklad, referáty, diskuse, rozbor textů

doporučeno:

přečíst 1 titul k českým dějinám 20. století dle výběru

přečíst 1 titul k světovým dějinám 20. století dle výběru

referáty dle výběru

aktuální politická situace doma a v zahraničí

pracovní téma např:

kancléři Německa (Adenauer; Erhard, Kiesinger, Schmidt, Kohl), berlínské krize, sjednocení Německa, NDR; 1968; integrace Evropy; války ve Vietnamu (Ho Či Min, Pol Pot, Lon Nol); Castro a Kuba; Izrael a arabsko-izraelské konflikty; Čína (Mao Ce-tun,. Teng Siao-pching); Tito a Stalin; Saddám a války v Perské zálivu; Jihoafrická republika a apartheid; rozpad Jugoslávie, Irák a Írán atd.

možno doplnit návrhy studentů

práce na SOČ a seminární práci

Člověk a prostředí

 

Seminář z molekulární biologie a genetiky – smbg

Specializovaný seminář je určen všem zájemcům o studium přírodovědeckých, lékařských, farmaceutických a veterinárních fakult. Seminář studenty výborně připraví na přijímací zkoušky z otázek zaměřených na genetiku a usnadní jim studium molekulární genetiky v prvním ročníku VŠ. V průběhu školního roku budou probíraná následující témata:

 • Historie molekulární biologie a genetiky
 • Charakteristika DNA, RNA
 • Replikace
 • Proteosyntéza
 • Laboratorní molekulární metody práce s DNA – PCR, izolace DNA, genetické sondy, sekvenování
 • Mimojaderná DNA
 • Genové interakce, genová vazba
 • Šlechtitelství, domestikace
 • Genové manipulace, GMO
 • Projekt lidského genomu, klonování…
 • Praktická cvičení v laboratoři
 • Obsah semináře se může přizpůsobit potřebám studentů. V průběhu školního roku zpracuje každý student prezentaci na vybrané odborné téma. Praktická část semináře bude zajištěna ve spolupráci s Ústavem obratlovců AV ČR ve Studenci.

 

 

Grafický design -grafický editor Zoner Callisto 5 a CorelDraw 11 (pro 3. a 4. ročník) – sgd

Jednoletý seminář. Uživatelská znalost a kreativní řešení úkolů grafického designu (např. propagační materiály školy, pozvánky, plakáty, novoročenky aj.). Seminář je určen zájemcům o počítačovou grafiku, ilustraci, typografii a výtvarnou kulturu vizuálního stylu.

Seminář technické kreslení – tkr

Cílem předmětu je rozvíjení prostorové představivosti a přispění k rozvoji technického myšlení žáků. Žáci se učí vytvářet a zároveň číst technické výkresy z oblasti strojírenství podle platných norem s využitím jak moderních, tak klasických prostředků pro grafickou komunikaci. Zvládnutí učiva vytváří vědomostní a dovedností základ, zejména pro práci konstruktéra, tj. pro navrhování strojních součástí a jednoduchých strojních celků, ale i pro jakoukoli technickou profesi.

Učivo je rozděleno do tematických celků.

 • seznámení s pojmy grafické komunikace, se zásadami technické normalizace a se základními normami pro tvorbu technické dokumentace, s promítáním a rozvíjí svou prostorovou představivost.
 • způsoby kótování, lícování, přepisování přesnosti rozměrů, úhlů, geometrických tolerancí, jakosti povrchu apod.
 • seznámení se se zobrazováním, kótováním a funkcí typických strojních součástí, konstrukčních prvků, s výrobními výkresy, s jednoduchými výkresy montážními a se schématy.
 • technologická dokumentace, servisní dokumentace, katalogy apod.
 • seznámení se s počítačovou tvorbou technické dokumentace ve 2D – v programech AutoCAD, AutoCAD Mechanical
 • seznámení se s počítačovou tvorbou technické dokumentace ve 3D – v programu Autodesk Inventor Professional, s tvorbou 3D modelů, 3D sestav, animací sestav a hlavně s tvorbou výkresové dokumentace
 • jednotlivé celky jsou procvičovány ve cvičení

 

 

Seminář všeobecných studijních předpokladů – vsp

Dvouhodinový seminář je přípravou na Národní srovnávací zkoušky a jiné typy testů všeobecných studijních předpokladů (např. TSP MU Brno). Výuka je zaměřena na základy logiky (výroková, predikátová, normativní), řešení úloh numerického a analytického myšlení, prostorové představivosti, úsudků a sylogismů.

Cíl předmětu: Poskytnout strategie a metody řešení různých typů úloh. Na komplexních testech se studenti naučí rozvrhnout si čas pro vypracování testu, získají nadhled nad příklady a dobře odhadnou, který dělat první a který nechat až na konec. Zároveň získají i představu o účelu a smyslu percentilového rozložení pořadí.

 

Praktický seminář z chemie – sch

Seminář je určen studentům 4. ročníku, kteří mají zájem studovat technický či přírodovědný obor na vysoké škole se zaměřením na chemii. Seminář bude zaměřen na zopakování a prohloubení znalostí učiva chemie s důrazem na praktické procvičení znalostí učiva a využití technického vybavení chemické laboratoře a badatelského centra.

Obsah jednotlivých hodin semináře může být podřízen potřebám studentů.

 

Zeměpisný seminář – sze

Hlavním cílem semináře je připravit studenty k maturitě ze zeměpisu a na přijímací zkoušky na vysoké školy. Program semináře vhodně doplňuje a rozšiřuje poznatky z hodin zeměpisu. V programu semináře jsou následující bloky učiva:

Geografie jako věda, studium na vysokých školách a možnost uplatnění v praxi

Země ve vesmíru, pohyby Země a jejich důsledky pro lidskou činnost

Kartografie, praktická práce s mapou

Základy fyzické geografie – geomorfologie, hydrologie, pedologie, biogeografie, meteorologie a klimatologie, ochrana přírody

Socioekonomická geografie – geografie obyvatelstva a sídel, geografie průmyslu, zemědělství, dopravy, služeb a cestovního ruchu

Politická geografie, ohniska napětí ve světě, globální světové problémy

Regionální geografie světa – Afrika, Amerika, Austrálie, Asie, Evropa

Geografie místního regionu, vycházky a exkurze

Ukázky testů na vysoké školy

4. ročník (tříhodinové)

Preparation for international exams – A1

Seminář je určen jak pro studenty, kteří mají zájem složit mezinárodně uznávanou zkoušku „the First Cambridge Examination“ (FCE), případně jinou ze zkoušek na úrovni B2+ (IELTS, TOEFL) nebo státní zkoušku z anglického jazyka, tak pro studenty, kteří chtějí pouze rozvíjet dosaženou úroveň jazyka a ke zkouškám se zatím nepřipravují.

Seminář navazuje na seminář FCE ve 3. ročníku, resp. seminář B2+. Program bude doplněn o témata ze specifických vědních oborů – podle profilace studentů.

General English – A

Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí prohloubit a rozvíjet dovednosti a schopnosti komunikovat v angličtině jak v ústním, tak písemném projevu, a to pro profesní i soukromý život. Seminář dále připravuje studenty k maturitě (státní i profilové) i k případným přijímacím zkouškám na vysoké školy, kde angličtina není hlavním oborem studia. Tento typ semináře se otevírá podle zájmu studentů pro několik studijních skupin a pro různé úrovně pokročilosti (B1 – B2). Jeho program je připravován na míru studentům v dané skupině.

Seminář navazuje na 3. ročník, absolvování semináře ve 3. ročníku však není podmínkou. Zájemci budou zařazeni do skupin podle toho, zda a jak absolvovali (či neabsolvovali) seminář ve 3. ročníku, případně po konzultaci s jejich vyučujícím. V delší variantě bude program doplněn o témata ze specifických vědních oborů – podle profilace studentů, případně o gramatické lekce – podle úrovně a zájmu studentů.

Německý jazyk – N

V rámci semináře budou procvičovány a zdokonalovány základní jazykové kompetence (čtení, psaní, poslech a mluvení).  Pozornost bude rovněž věnována opakování a upevňování důležitých gramatických jevů.

V hodinách se bude pracovat s rozmanitými autentickými materiály a testy, které nacvičují různé druhy strategií porozumění textu.

Obsah semináře se aktuálně přizpůsobí potřebám studentů v rámci zaměření jednotlivých bloků.

Francouzský jazyk – F

V rámci semináře budou procvičovány a zdokonalovány základní jazykové kompetence (čtení, psaní, poslech a mluvení).  Pozornost bude rovněž věnována opakování a upevňování důležitých gramatických jevů.

V hodinách se bude pracovat s rozmanitými autentickými materiály a testy, které nacvičují různé druhy strategií porozumění textu.

Obsah semináře se aktuálně přizpůsobí potřebám studentů v rámci zaměření jednotlivých bloků.

Ruský jazyk – R

V rámci semináře budou procvičovány a zdokonalovány základní jazykové kompetence (čtení, psaní, poslech a mluvení).  Pozornost bude rovněž věnována opakování a upevňování důležitých gramatických jevů.

V hodinách se bude pracovat s rozmanitými autentickými materiály a testy, které nacvičují různé druhy strategií porozumění textu.

Obsah semináře se aktuálně přizpůsobí potřebám studentů v rámci zaměření jednotlivých bloků.

Společenskovědní seminář – Sv

Seminář bude plynule navazovat na společenskovědní seminář 3. ročníku a bude směřovat k maturitní zkoušce a ke zkouškám přijímacím. Seminář bude respektovat členění maturitních okruhů a dosud probranou látku z oborů psychologie, sociologie, státovědy, práva, kterou dále doplní o obor ekonomie a filozofie.

Seminář z dějepisu – opakovací – Do

v cca 30 seminářích 30 maturitních okruhů učiva 1.–4. ročníku – konzultace a opakování

referáty dle výběru a aktuální politická situace doma a v zahraničí

návštěva výstav

jako doplněk rozbor dokumentů k národním dějinám, např.: Břetislavská dekreta, Zlatá bula sicilská, 4 artikuly pražské, Rudolfův Majestát, Protireformační patent Ferdinanda II., Obnovené zřízení zemské, Palackého Dopis do Frankfurtu, Prohlášení ČKZ 1915,  Tříkrálová deklarace 1918, Pittsburská dohoda 1930, Mnichovská dohoda 1938, Košický VP 1945, Charta 77 aj.

Seminář z fyziky 1 (přírodovědné a technické zaměření) – F1

Cíle předmětu: Seminář je zaměřen na opakování učiva fyziky 1. až 3. ročníku, doplnění a rozšíření témat, která jsou součástí maturitní zkoušky: Obvody stejnosměrného a střídavého proudu, Fotometrie, Záření černého tělesa, Elektromagnetické kmity, Speciální teorie relativity a Astrofyzika.

Cílem je příprava na maturitní zkoušku z fyziky i na přijímací zkoušky na VŠ technického a přírodovědného zaměření. Při opakování celků nižších ročníků jsou užívány metody a postupy matematiky a fyziky z vyšších ročníků a je dotvářen celý systém fyzikálních znalostí a dovedností.

Seminář z fyziky 2 (zaměření lékařské fakulty) – F2

Cíle předmětu: Seminář je zaměřen na zopakování základních pojmů a vztahů fyziky a na rozšíření a doplnění témat: Obvody stejnosměrného a střídavého proudu, Fotometrie, Záření černého tělesa, Elektromagnetické kmity, Speciální teorie relativity a Astrofyzika.

Budou řešeny typové příklady z jednotlivých kapitol a testové úlohy používané při přijímacím řízení na VŠ. Seminář je určen žákům, kteří chtějí získat průpravu na přijímací zkoušky na VŠ, kde fyzika není dominantním předmětem (farmacie, medicína).

Seminář z  matematiky – M

Cíl předmětu: Seminář doplňuje znalosti matematiky o kapitoly diferenciální a integrální počet (derivace, neurčitý a určitý integrál), matice a determinanty.

Tato témata nejsou zařazena ve státní maturitě. Vysoké školy přesto jejich znalost předpokládají a ve výuce na ně navazují. Znalost této problematiky byla vždy velkou výhodou absolventů gymnázia při studiu na VŠ.

Kapitoly Diferenciální a integrální počet jsou součástí profilové (školní) maturity z matematiky.

Seminář z biologie – B1

Seminář je vhodný pro žáky, kteří chtějí maturovat z biologie, zájemce o studium na lékařské, farmaceutické nebo veterinární vysoké škole i zájemce o studium biologie.

Je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Zopakuje probraná témata za předchozí tři roky v rozsahu maturitních okruhů. Rozšíří a popřípadě doplní informace z biologie člověka a genetiky.  V rámci semináře budou procvičovány přípravné testy na lékařské a farmaceutické fakulty.

Seminář z biologie – B2

Seminář je vhodný pro žáky, kteří chtějí maturovat z biologie a zájemce o studium biologie na vysoké škole. Je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Zopakuje probraná témata za předchozí tři roky v rozsahu maturitních okruhů. Rozšíří a popřípadě doplní informace z biologie člověka, genetiky a ekologie. V rámci semináře budou procvičovány přípravné testy na přírodovědecké fakulty.

Seminář z chemie – Ch

Seminář si klade za cíl zvýšit sebejistotu a vyjadřovací schopnosti studentů u maturitní zkoušky a jejich přípravu na přijímací zkoušky na vysokou školu.

Za tímto účelem budou znalosti studentů prověřovány pravidelným ústním zkoušením na daná maturitní témata a písemným zkoušením, které se náročností a obsahem podobá přijímacím testům na lékařské fakulty.

Náplní semináře je zopakování a rozšíření znalostí studentů v již probraných kapitolách chemie s následným zaměřením na náročnější kapitoly.

 

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.