United KingdomUnited Kingdom

GDPR

 Informace o zabezpečení ochrany osobních údajů

Základní informace o zabezpečení ochrany osobních údajů na Gymnáziu Třebíč

Gymnázium Třebíč jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků a zákonných zástupců, a to v
souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace o způsobu zpracování osobních
údajů jsou dostupné na webových stránkách školy www.gtr.cz ve složce O gymnáziu – GDPR. Další
dokumentace k ochraně osobních údajů školy je k dispozici k nahlédnutí v sídle školy.

Správce osobních údajů
RNDr. Alice Burešová, ředitelka školy
e-mail: buresova.reditelka@gtr.cz, tel.: 568 844 679

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Ing. Jana Hartmanová,

e-mail: hartmanova@pkvysocina.cz, tel.: 532 193 604

 

Škola má zpracovaný funkční systém ochrany osobních údajů – směrnici: Zásady zpracování a ochrany osobních údajů,

včetně kontrolních mechanismů, aby se zabránilo jakémukoliv potenciálnímu zneužití osobních údajů. Při práci s
osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí touto směrnicí.

Osobní údaje se ve škole zpracovávají a uchovávají na základě plnění požadavků právních předpisů (zákon č.
561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona o archivnictví a spisové službě, správní řád)
nebo na základě souhlasu subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka). Výslovný souhlas subjektu údajů musí
být písemný, informovaný a konkrétní.

Údaje, které škola jako správce osobních údajů zpracovává, jsou nezbytné pro její činnost a jsou v
oprávněném zájmu školy a subjektů údajů. Osobní údaje žáka, které škola zpracovává, získává převážně od
zákonných zástupců při přijímání ke vzdělávání a v průběhu jeho vzdělávání, při přestupech žáka z jiné školy.
Škola může získat také informace od zdravotnických zařízení a pedagogicko-psychologických poraden.
V souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů je zakázáno zaměstnancům školy poskytovat informace o
osobních údajích žáků a zákonných zástupců třetí osobě, vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon. Informace
třetí osobě lze poskytnou pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce

Žáci a zákonní zástupci žáků mají právo na:

  • přístup k osobním údajům a k informacím, jaké údaje se o nich zpracovávají,
  • opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů (tím však není dotčena povinnost hlásit škole změny
    týkající se jejich osobních údajů),
  • výmaz osobních údajů, a to v případě, že se domnívá, že zpracování jejich osobních údajů není oprávněné.

Pokud zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák domnívá, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, mohou podat stížnost ředitelce školy, pověřenci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

RNDr. Alice Burešová, ředitelka školy

Informace týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR naleznete zde.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.