United KingdomUnited Kingdom

Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0003
Příjemce: Kraj Vysočina
Partner: Gymnázium Třebíč
Doba realizace: 01. 09. 2013 – 31. 08. 2015
Celková výše finanční podpory: 7 408 424,40 Kč

I. Popis projektu

Cílem projektu byla modernizace a zvýšení kvality v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí žáků v počátečním vzdělávání v Kraji Vysočina. Projektové aktivity byly koncipovány tak, aby absolventi lépe uspěli na trhu práce a vyhověli požadavkům firem.

II. Klíčové aktivity projektu a jejich evaluace

A) Vybavení laboratoře biologie odborné učebny fyziky

V rámci této aktivity byly pořízeny nové laboratorní stoly do laboratoře biologie a připojeny k médiím (elektřina, voda, slaboproud), zakoupen pracovní stůl a zabudováno zatemnění pro učebnu fyziky. Zařízení je používáno nepřetržitě žáky i vyučujícími. Nové zatemnění umožňuje provádět pokusy z optiky a využívat  dataprojektor s další technikou, což bylo při jihovýchodní orientaci oken učebny problematické. Zapojení datových zásuvek umožňuje práci s nejmodernějšími pomůckami připojenými na počítače a sdílení měřených dat.

Celkové náklady 540 000,- Kč

B) Nákup vybavení a nákup drobného hmotného neinvestičního majetku a spotřebního materiálu pro laboratoř chemie, fyziky a biologie

Vybavení pomůckami pro přírodovědné předměty bylo ve škole zastaralé, počty zařízení a souprav nedostačovaly pro všechny pracovní skupiny. Novými soupravami jsme prakticky pokryli požadavky ŠVP po čtyřleté i osmileté gymnázium, měřící systém Neulog umožní výsledky měření zpracovávat na PC a výsledky sdílet s celou skupinou.

Celkové náklady 2 783 000,- Kč

C) Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce směřujících k podpoře přírodovědného vzdělávání

Celkem 18 učitelů absolvovalo podle svých aprobací celkem 3 třídenní stáže na partnerských vysokých školách. Učitelé biologie na pedagogické fakultě JČU, učitelé chemie na FCH VUT Brno a učitelé fyziky na PřF UP Olomouc. S těmito školami byla navázána vzájemná spolupráce.

Celkem podpořeno 18 učitelů

D) Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné vzdělávání žáků SŠ

Pro žáky se zájmem o přírodovědné předměty byl zřízen Badatelský kroužek, ve kterém se studenti nejdříve seznámili s novými pomůckami a měřícím systémem. Poté dostali prostor i prostředky pro vlastní činnost. Studenti si mohli vyzkoušet nové metody práce a posílit svůj vztah k přírodovědným oborům.

E) Dlouhodobá spolupráce SŠ a VŠ vedoucí ke zvýšení zájmu o studium technických a přírodovědných oborů

10 studentů absolvovalo týdenní stáž na chemické fakultě VUT Brno, 10 studentů stáž z biologie na JČU Č. Budějovice a 10 studentů stáž na přírodovědecké fakultě UP Olomouc.

O stáže byl mezi studenty velký zájem a jsou hodnoceny oběma stranami velmi pozitivně. Akce se účastnili opravdoví zájemci o obor a to se projevilo i v jejich práci na fakultách.

F) Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů

Tuto formu aktivit jsme realizovali přednáškami lektorů z vysokých škol. Témata odpovídala ŠVP vyšších ročníků. Přednáška byla vždy určena pro určitou třídu vybraného ročníku, abychom mohli působit na co největší počet žáků. Kapacita místnosti pak byla doplněna zájemci o danou tématiku. Způsobem obsazování přednášek je možno vysvětlit některé negativní ohlasy, obvykle se studenti dožadují naprosté dobrovolnosti své účasti. Problémem je vytíženost lektorů z VŠ, přednášky se kumulují vždy do počátku zkouškových období.

G) Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru

Tuto položku jsme realizovali formou odborných exkurzí do provozů, expozic, vědeckých ústavů a vysokých škol. Aktivita byla přijímána velice příznivě, většina exkurzí byla dvoudenních a byla směřována do lokalit, kam se obvykle žáci nedostanou. Výstupem vždy bylo dotazníkové šetření, článek pro školní web, pro výuku jsou využitelné pořízené fotografie nebo prezentace.

H) Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s využitím moderních laboratoří SŠ

Kroužky pro žáky ZŠ považujeme za jednu z nejdůležitějších složek projektu. Původně jsme předpokládali, že budeme pracovat soustavně s určitou skupinou žáků. Složení se však výrazně měnilo, a proto se kroužky zaměřily na atraktivní ukázky, které měly zaujmout žáky a přivést je nejen ke studiu přírodních věd, ale i ke studiu na naší škole.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.