United KingdomUnited Kingdom

Aktuální projekty

Název projektu:             Šablony II – Gymnázium Třebíč

Registrační číslo:            CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016843

Zahájení projektu:          1. 2. 2020

Ukončení projektu:        31. 1. 2022

 

Čísla a názvy aktivit, do kterých je škola zapojena:

2.III/3 Školní psycholog – personální podpora SŠ

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ a) 64 hodin/64 týdnů;

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/21 Projektový den ve škole

2.III/22 Projektový den mimo školu

 

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci Gymnázia Třebíč

 

Cílem projektu je:

 • poskytnutí personální podpory školního psychologa a kariérového poradce,
 • podpořit osobnostně sociální a profesní růst pedagogických pracovníků,
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků,
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí,
 • prohloubit znalosti pedagogických pracovníků a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL,
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a odborníků z praxe,
 • podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů,
 • podpořit působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a snížit obavy pedagogů z práce s digitálními technologiemi,
 • rozvoj kompetence pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT,
 • rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím volnočasové aktivity,
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování,
 • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.
Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy.
videa z realizace projektu:
2018/2019
2019/2020

Základní informace o projektu

Doba trvání: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020
Realizátoři: SPKŠ, VysEdu, KCDPV
Účastníci – školy ze 4 krajů: Moravskoslezský kraj – 17 škol, Středočeský kraj – 7 škol, Kraj Vysočina – 7 škol, Zlínský kraj – 7 škol, vedoucí pracovníci, pedagogické sbory, mentoři – junioři, mentoři – senioři

Strategické cíle projektu

 • podpora rovného přístupu ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání prostřednictvím rozvoje škol
 • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích prostřednictvím rozvoje profesních dovedností pedagogů (především KA2, KA3)
 • rozvoj dovedností pro kolegiální podporu (KA2 a KA3) a interní mentoring (KA 4 a KA5)
 • podpora osobnostního i profesního rozvoje vedoucích pracovníků škol (KA2)
 • podpora osobnostního i profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol (KA3 – KA5)
 • podpora fungování škol jakožto učících se organizací, které díky dovednostem pedagogů v poskytování kolegiální podpory v maximální míře využívající ke svému rozvoji vnitřní zdroje (KA2 a KA3)
 • podpora zavádění interního mentoringu ve školách jakožto prostředku zvyšování kvality práce pedagogů, a tím kvality vzdělávání (KA3 – KA5)
 • rozvoj dovedností pedagogů v oblasti poskytování kolegiální podpory (KA2 – KA5)
 • podpora sebereflexe pedagogů a rozvoj dovedností pro ni potřebných (KA2 – KA5)

Strategické cíle pro školy

 • zlepšení kvality výuky (KA3)
 • zavedení systému formativního hodnocení pedagogů (KA2)
 • rozvoj dovedností pedagogů pro kolegiální podporu (KA2 a KA3) a interní mentoring (KA4 a KA5)
 • budování kapacit pro trvalý rozvoj a využití vnitřních i vnějších zdrojů (KA2 – KA5)
 • podpora zavedení kolegiální podpory a interního mentoringu (KA3 – KA5))
 • systematický rozvoj pedagogů v oblasti individualizace výuky a formativního hodnocení žáků – v rámci projektu budou dle kompetenčního modelu stanoveny konkrétní cíle, které budou školy v průběhu projektu postupně naplňovat – např. škola má sestavena pravidla hodnocení žáků, která dodržují všichni pedagogičtí pracovníci školy (KA3)

IROP SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Akce: Vybudování multimediální učebny pro přírodní vědy Vybavení přírodovědných učeben interaktivními tabulemi Vybudování multimediální učebny pro výuku jazyků Zvýšení parametrů vnitřní a vnější konektivity školy

Zdůvodnění: Škola se stále potýká s nedostatečným vybavením IT technologiemi (1 počítačová učebna s 20 stolními počítači, 2 interaktivní tabule, stará Wi-Fi síť s nedostatečnou kapacitou). Výše zmíněné akce nám umožní častější využití IT techniky žáky i učiteli, a tedy zlepšení jejich kompetencí; propojení využití IT techniky s výukou jazyků a přírodních věd. Další výhodou bude navíc možnost zpracování dat z přístrojů v Badatelském centru (úprava digitálních fotografií, natáčení a úprava klipů).

Cíle projektu

Zlepšení IT kompetencí žáků i učitelů školy – častější využívání, větší individualizace výuky Modernizace vybavenosti školy Zkvalitnění výuky cizích jazyků Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů Rozšíření možností zpracování výstupů z Badatelského centra Připravenost školy na možnost konat státní maturity online.

Výstupy projektu

Vybudování multimediální učebny pro přírodní vědy Vybavení přírodovědných učeben interaktivními tabulemi Vybudování multimediální učebny pro výuku jazyků Zlepšení úrovně vnitřní a vnější konektivity školy

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.