United KingdomUnited Kingdom

Aktuální projekty

 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

 

Doba realizace projektu:

 1. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

 

Název projektu:             Šablony II – Gymnázium Třebíč

Registrační číslo:            CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016843

Zahájení projektu:          1. 2. 2020

Ukončení projektu:        31. 1. 2022

 

Čísla a názvy aktivit, do kterých je škola zapojena:

2.III/3 Školní psycholog – personální podpora SŠ

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ a) 64 hodin/64 týdnů;

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/21 Projektový den ve škole

2.III/22 Projektový den mimo školu

 

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci Gymnázia Třebíč

 

Cílem projektu je:

 • poskytnutí personální podpory školního psychologa a kariérového poradce,
 • podpořit osobnostně sociální a profesní růst pedagogických pracovníků,
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků,
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí,
 • prohloubit znalosti pedagogických pracovníků a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL,
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a odborníků z praxe,
 • podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů,
 • podpořit působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a snížit obavy pedagogů z práce s digitálními technologiemi,
 • rozvoj kompetence pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT,
 • rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím volnočasové aktivity,
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování,
 • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků.

Základní informace o projektu

Doba trvání: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020
Realizátoři: SPKŠ, VysEdu, KCDPV
Účastníci – školy ze 4 krajů: Moravskoslezský kraj – 17 škol, Středočeský kraj – 7 škol, Kraj Vysočina – 7 škol, Zlínský kraj – 7 škol, vedoucí pracovníci, pedagogické sbory, mentoři – junioři, mentoři – senioři

Strategické cíle projektu

 • podpora rovného přístupu ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání prostřednictvím rozvoje škol
 • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích prostřednictvím rozvoje profesních dovedností pedagogů (především KA2, KA3)
 • rozvoj dovedností pro kolegiální podporu (KA2 a KA3) a interní mentoring (KA 4 a KA5)
 • podpora osobnostního i profesního rozvoje vedoucích pracovníků škol (KA2)
 • podpora osobnostního i profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol (KA3 – KA5)
 • podpora fungování škol jakožto učících se organizací, které díky dovednostem pedagogů v poskytování kolegiální podpory v maximální míře využívající ke svému rozvoji vnitřní zdroje (KA2 a KA3)
 • podpora zavádění interního mentoringu ve školách jakožto prostředku zvyšování kvality práce pedagogů, a tím kvality vzdělávání (KA3 – KA5)
 • rozvoj dovedností pedagogů v oblasti poskytování kolegiální podpory (KA2 – KA5)
 • podpora sebereflexe pedagogů a rozvoj dovedností pro ni potřebných (KA2 – KA5)

Strategické cíle pro školy

 • zlepšení kvality výuky (KA3)
 • zavedení systému formativního hodnocení pedagogů (KA2)
 • rozvoj dovedností pedagogů pro kolegiální podporu (KA2 a KA3) a interní mentoring (KA4 a KA5)
 • budování kapacit pro trvalý rozvoj a využití vnitřních i vnějších zdrojů (KA2 – KA5)
 • podpora zavedení kolegiální podpory a interního mentoringu (KA3 – KA5))
 • systematický rozvoj pedagogů v oblasti individualizace výuky a formativního hodnocení žáků – v rámci projektu budou dle kompetenčního modelu stanoveny konkrétní cíle, které budou školy v průběhu projektu postupně naplňovat – např. škola má sestavena pravidla hodnocení žáků, která dodržují všichni pedagogičtí pracovníci školy (KA3)

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.