United KingdomUnited Kingdom

Ukončené projekty

Název projektu:             Šablony II – Gymnázium Třebíč

Registrační číslo:            CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016843

Zahájení projektu:          1. 2. 2020

Ukončení projektu:        31. 1. 2022

 

Čísla a názvy aktivit, do kterých je škola zapojena:

2.III/3 Školní psycholog – personální podpora SŠ

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ a) 64 hodin/64 týdnů;

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/21 Projektový den ve škole

2.III/22 Projektový den mimo školu

 

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci Gymnázia Třebíč

 

Cílem projektu je:

 • poskytnutí personální podpory školního psychologa a kariérového poradce,
 • podpořit osobnostně sociální a profesní růst pedagogických pracovníků,
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků,
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí,
 • prohloubit znalosti pedagogických pracovníků a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL,
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a odborníků z praxe,
 • podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů,
 • podpořit působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a snížit obavy pedagogů z práce s digitálními technologiemi,
 • rozvoj kompetence pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT,
 • rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím volnočasové aktivity,
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování,
 • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.
Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy.
videa z realizace projektu:
2018/2019
2019/2020

Základní informace o projektu

Doba trvání: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020
Realizátoři: SPKŠ, VysEdu, KCDPV
Účastníci – školy ze 4 krajů: Moravskoslezský kraj – 17 škol, Středočeský kraj – 7 škol, Kraj Vysočina – 7 škol, Zlínský kraj – 7 škol, vedoucí pracovníci, pedagogické sbory, mentoři – junioři, mentoři – senioři

Strategické cíle projektu

 • podpora rovného přístupu ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání prostřednictvím rozvoje škol
 • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích prostřednictvím rozvoje profesních dovedností pedagogů (především KA2, KA3)
 • rozvoj dovedností pro kolegiální podporu (KA2 a KA3) a interní mentoring (KA 4 a KA5)
 • podpora osobnostního i profesního rozvoje vedoucích pracovníků škol (KA2)
 • podpora osobnostního i profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol (KA3 – KA5)
 • podpora fungování škol jakožto učících se organizací, které díky dovednostem pedagogů v poskytování kolegiální podpory v maximální míře využívající ke svému rozvoji vnitřní zdroje (KA2 a KA3)
 • podpora zavádění interního mentoringu ve školách jakožto prostředku zvyšování kvality práce pedagogů, a tím kvality vzdělávání (KA3 – KA5)
 • rozvoj dovedností pedagogů v oblasti poskytování kolegiální podpory (KA2 – KA5)
 • podpora sebereflexe pedagogů a rozvoj dovedností pro ni potřebných (KA2 – KA5)

Strategické cíle pro školy

 • zlepšení kvality výuky (KA3)
 • zavedení systému formativního hodnocení pedagogů (KA2)
 • rozvoj dovedností pedagogů pro kolegiální podporu (KA2 a KA3) a interní mentoring (KA4 a KA5)
 • budování kapacit pro trvalý rozvoj a využití vnitřních i vnějších zdrojů (KA2 – KA5)
 • podpora zavedení kolegiální podpory a interního mentoringu (KA3 – KA5))
 • systematický rozvoj pedagogů v oblasti individualizace výuky a formativního hodnocení žáků – v rámci projektu budou dle kompetenčního modelu stanoveny konkrétní cíle, které budou školy v průběhu projektu postupně naplňovat – např. škola má sestavena pravidla hodnocení žáků, která dodržují všichni pedagogičtí pracovníci školy (KA3)

OP VVV – „Výzva Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I“

Cíl projektu

Zvýšení kompetencí pedagogů v podpoře čtenářské gramotnosti, výuce cizích jazyků a zavádění projektové výuky. Podpora ICT dovedností pedagogů. Prohloubení profesních znalostí formou stáží na VŠ. Zlepšení klima ve třídách zaměstnáním psychologa. Podpora inkluze mimořádně nadaných žáků.  Zavádění CLIL do výuky.

Výstupy projektu

Personální podpora III/1.
Školní psycholog III/1.
Školní kariérový poradce
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ III/2.
Vzdělávání pedagogických pracovníků

a) Čtenářská gramotnost
c) Cizí jazyky
e) Inkluze
f) Výchova k podnikavosti
h) Projektová výuka
i) Osobnostně sociální rozvoj
k) ICT

III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ
Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 1
III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma

Očekávané výsledky projektu

Zvýšení kompetencí pedagogů v podpoře čtenářské gramotnosti, výuce cizích jazyků a zavádění projektové výuky. Zlepšení ICT dovedností pedagogů. Prohloubení profesních znalostí pedagogů formou stáží na VŠ. Zlepšení klima školy. Zkvalitnění péče o mimořádně nadané žáky. Zavedení prvků CLIL do výuky.

IROP SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Akce: Vybudování multimediální učebny pro přírodní vědy Vybavení přírodovědných učeben interaktivními tabulemi Vybudování multimediální učebny pro výuku jazyků Zvýšení parametrů vnitřní a vnější konektivity školy

Zdůvodnění: Škola se stále potýká s nedostatečným vybavením IT technologiemi (1 počítačová učebna s 20 stolními počítači, 2 interaktivní tabule, stará Wi-Fi síť s nedostatečnou kapacitou). Výše zmíněné akce nám umožní častější využití IT techniky žáky i učiteli, a tedy zlepšení jejich kompetencí; propojení využití IT techniky s výukou jazyků a přírodních věd. Další výhodou bude navíc možnost zpracování dat z přístrojů v Badatelském centru (úprava digitálních fotografií, natáčení a úprava klipů).

Cíle projektu

Zlepšení IT kompetencí žáků i učitelů školy – častější využívání, větší individualizace výuky Modernizace vybavenosti školy Zkvalitnění výuky cizích jazyků Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů Rozšíření možností zpracování výstupů z Badatelského centra Připravenost školy na možnost konat státní maturity online.

Výstupy projektu

Vybudování multimediální učebny pro přírodní vědy Vybavení přírodovědných učeben interaktivními tabulemi Vybudování multimediální učebny pro výuku jazyků Zlepšení úrovně vnitřní a vnější konektivity školy

V roce 2013 se naše Gymnázium, společně s dalšími 30-ti školami z celé republiky, zapojilo do mezinárodního projektu Active Citizens, který je podporován organizacemi British Council a Člověk v tísni. Projektu se účastnil 33 – členný studentský tým.

Hlavním cílem projektu bylo aktivní přispění ke zlepšení komunitního života města aktivitami, které studenti sami vymyslí a zrealizují během školního roku.

Studenti se rozhodli pro pomoc starším občanům, kteří jsou často terčem domácích krádeží nebo podvodů s předraženým zbožím. Nacvičili divadelní scénky, které jim měli humornou formou ukázat možné způsoby obrany. Sepsali též příručku s návody, jak se těmto nešvarům bránit.

Název projektu: Inovační metody pro zkvalitnění vzdělávání
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0954
Příjemce: Gymnázium Třebíč

Datum zahájení: 01. 09. 2012
Datum ukončení: 31. 08. 2014
Celková výše finanční podpory: 1 707 622,00 Kč

Cíl projektu: Prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit dalšího zlepšení vzdělávání žáků.

Součástí projektu byli následující aktivity

II/1, IV/1 Individualizace výuky

Cílem této aktivity byla podpora rozvoje individuálních schopností žáků v oblasti cizích jazyků a v matematice:

I/2, II/2 Inovace výuky

Byly připraveny vzdělávací materiály pro humanitní předměty (ČJ, D, VV, HV) a pro výuku cizích jazyků: němčinu, angličtinu, ruštinu a francouzštinu.

II/4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Učitelé cizích jazyků měli možnost díky absolvování ročních jazykových kurzů zlepšit své jazykové kompetence a zvýšit tak kvalitu výuky.

III/2 Využívání ICT

Byly vytvořeny ucelené sady materiálů využívající různé metody a formy digitálních technologií pro předměty: biologie, chemie a zeměpis, IVT a výtvarná výchova.

Z financí  projektu bylo zakoupeno 20 PC sestav pro studenty, 1 PC sestava pro učitele, 3 notebooky, 1 barevná tiskárna.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/02.0020
Příjemce: Gymnázium Třebíč
Doba realizace: 1. 4. 2013 – 31. 1. 2015

Rozpočet projektu: 2 979 480,02 Kč

Obsahová náplň projektu, pořizované vybavení

A) Příprava a tvorba metodických materiálů pro výuku přírodovědných předmětů

 • Každý ze 16 pedagogů přírodovědných předmětů se zúčastnil 3 vybraných odborných akreditovaných kurzů
 • Pedagogové s aprobací biologie a fyziky připravili 14 metodických materiálů pro úplnou realizaci exkurzí a jejich koncepční začlenění do výuky daného předmětu (sady byly připravené pro 4 ročníky nižšího gymnázia a 3 ročníky vyššího gymnázia).
 • Pedagogové s aprobací chemie připravili celkem 5 metodických materiálů pro úplnou realizaci exkurzí a jejich koncepční začlenění do výuky (sady byly připravené pro 2 ročníky nižšího gymnázia a 3 ročníky vyššího gymnázia).
 • Pedagogové s aprobací chemie vypracovali sady 12 pracovních listů pro 1. a 2. ročník vyššího gymnázia. Náplň pracovních listů vycházejí ze znalostí z teoretických hodin, které byly
  v laboratoři prakticky ověřované.
 • Bylo zakoupeno vybavení do chemické laboratoře (přesné váhy, sušárna, pH-metry, spektrofotometr, digestoř), nové laboratorní stoly a doplněny zásoby spotřebního materiálu (chemické sklo, chemikálie). Dále byly zakoupeny odborné publikace pro vyučující daných předmětů.
 • Byly zakoupeny 3 fotoaparáty, multifunkční zařízení, kroužkový vazač a spotřební kancelářský materiál

B Pilotní ověření výstupů

 • Realizace následujícího počtu exkurzí: 2 exkurze (fyzika, biologie) pro primu a sekundu,
  3 exkurze (fyzika, chemie, biologie) pro tercii, kvartu, první, druhý a třetí ročník vyššího gymnázia. Celkem se uskutečnilo 10 exkurzí pro nižší gymnázium a 36 exkurzí pro vyšší gymnázium (všechny paralelní třídy v ročníku 1. až 3.).
 • 12 odborných přednášek (oblast fyziky, chemie a biologie), každé přednášky se povinně zúčastnila vybraná třída školy (tj. 30 žáků).
 • V roce 2014 proběhly celkem 3 cykly prezentačních pokusů z chemie realizované CHF VUT Brno, určené pro kvartu a vyšší gymnázium (1. a 2. ročník), celkem proběhlo 9 prezentací po žáky gymnázia.
 • Veškeré koncepční změny výuky budou v průběhu roku začleněny do ŠVP.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0003
Příjemce: Kraj Vysočina
Partner: Gymnázium Třebíč
Doba realizace: 01. 09. 2013 – 31. 08. 2015
Celková výše finanční podpory: 7 408 424,40 Kč

I. Popis projektu

Cílem projektu byla modernizace a zvýšení kvality v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí žáků v počátečním vzdělávání v Kraji Vysočina. Projektové aktivity byly koncipovány tak, aby absolventi lépe uspěli na trhu práce a vyhověli požadavkům firem.

II. Klíčové aktivity projektu a jejich evaluace

A) Vybavení laboratoře biologie odborné učebny fyziky

V rámci této aktivity byly pořízeny nové laboratorní stoly do laboratoře biologie a připojeny k médiím (elektřina, voda, slaboproud), zakoupen pracovní stůl a zabudováno zatemnění pro učebnu fyziky. Zařízení je používáno nepřetržitě žáky i vyučujícími. Nové zatemnění umožňuje provádět pokusy z optiky a využívat  dataprojektor s další technikou, což bylo při jihovýchodní orientaci oken učebny problematické. Zapojení datových zásuvek umožňuje práci s nejmodernějšími pomůckami připojenými na počítače a sdílení měřených dat.

Celkové náklady 540 000,- Kč

B) Nákup vybavení a nákup drobného hmotného neinvestičního majetku a spotřebního materiálu pro laboratoř chemie, fyziky a biologie

Vybavení pomůckami pro přírodovědné předměty bylo ve škole zastaralé, počty zařízení a souprav nedostačovaly pro všechny pracovní skupiny. Novými soupravami jsme prakticky pokryli požadavky ŠVP po čtyřleté i osmileté gymnázium, měřící systém Neulog umožní výsledky měření zpracovávat na PC a výsledky sdílet s celou skupinou.

Celkové náklady 2 783 000,- Kč

C) Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce směřujících k podpoře přírodovědného vzdělávání

Celkem 18 učitelů absolvovalo podle svých aprobací celkem 3 třídenní stáže na partnerských vysokých školách. Učitelé biologie na pedagogické fakultě JČU, učitelé chemie na FCH VUT Brno a učitelé fyziky na PřF UP Olomouc. S těmito školami byla navázána vzájemná spolupráce.

Celkem podpořeno 18 učitelů

D) Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné vzdělávání žáků SŠ

Pro žáky se zájmem o přírodovědné předměty byl zřízen Badatelský kroužek, ve kterém se studenti nejdříve seznámili s novými pomůckami a měřícím systémem. Poté dostali prostor i prostředky pro vlastní činnost. Studenti si mohli vyzkoušet nové metody práce a posílit svůj vztah k přírodovědným oborům.

E) Dlouhodobá spolupráce SŠ a VŠ vedoucí ke zvýšení zájmu o studium technických a přírodovědných oborů

10 studentů absolvovalo týdenní stáž na chemické fakultě VUT Brno, 10 studentů stáž z biologie na JČU Č. Budějovice a 10 studentů stáž na přírodovědecké fakultě UP Olomouc.

O stáže byl mezi studenty velký zájem a jsou hodnoceny oběma stranami velmi pozitivně. Akce se účastnili opravdoví zájemci o obor a to se projevilo i v jejich práci na fakultách.

F) Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů

Tuto formu aktivit jsme realizovali přednáškami lektorů z vysokých škol. Témata odpovídala ŠVP vyšších ročníků. Přednáška byla vždy určena pro určitou třídu vybraného ročníku, abychom mohli působit na co největší počet žáků. Kapacita místnosti pak byla doplněna zájemci o danou tématiku. Způsobem obsazování přednášek je možno vysvětlit některé negativní ohlasy, obvykle se studenti dožadují naprosté dobrovolnosti své účasti. Problémem je vytíženost lektorů z VŠ, přednášky se kumulují vždy do počátku zkouškových období.

G) Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru

Tuto položku jsme realizovali formou odborných exkurzí do provozů, expozic, vědeckých ústavů a vysokých škol. Aktivita byla přijímána velice příznivě, většina exkurzí byla dvoudenních a byla směřována do lokalit, kam se obvykle žáci nedostanou. Výstupem vždy bylo dotazníkové šetření, článek pro školní web, pro výuku jsou využitelné pořízené fotografie nebo prezentace.

H) Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s využitím moderních laboratoří SŠ

Kroužky pro žáky ZŠ považujeme za jednu z nejdůležitějších složek projektu. Původně jsme předpokládali, že budeme pracovat soustavně s určitou skupinou žáků. Složení se však výrazně měnilo, a proto se kroužky zaměřily na atraktivní ukázky, které měly zaujmout žáky a přivést je nejen ke studiu přírodních věd, ale i ke studiu na naší škole.

Gymnázium Třebíč centrem přírodovědného vzdělávání

Projekt: Badatelská centra pro přírodní vědy
Číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/42.01653
Operační program: Regionální operační program Jihovýchod
Oblast podpory: 3.4 – Veřejné služby regionálního významu

Gymnázium Třebíč je jedním z pěti gymnázií na Vysočině, ve kterém bylo vybudováno specializované pracoviště určené pro modernizaci výuky přírodních věd. Celý projekt, jehož rozpočet dosahuje výše 44 mil korun, byl financován z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Nové centrum je vybaveno vysokorychlostní kamerou, termokamerou, FT-IR spektrometrem, sadou pro analýzu vzorků, mikroskopem s digitální kamerou, sadou pro zkoumání vlastností světla; vše je doplněno nezbytným laboratorním a školním nábytkem a projekční technikou. Toto vybavení využívají nejen žáci příslušných gymnázií, ale je k dispozici také žákům spádových středních a základních škol.

Na přípravě metodických listů pro výuku se podílejí pedagogičtí pracovníci všech gymnázií, probíhá rovněž spolupráce s vysokými školami a výzkumnými pracovišti.

Brána nových znalostí a dovedností otevřená

OP VK, číslo výzvy: 56

Cíle projektu

 • zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen,
 • profesní rozvoj pedagogů přírodovědných předmětů na partnerské škole ve Finsku.

Aktivity

 • zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení čtenářské gramotnosti,
 • stínování čtyř pedagogů školy ve výuce na partnerské škole v Tampere ve Finsku.

Výstupy

Do Čtenářských dílen bylo zapojeno 60 žáků a 4 pedagogové, byly zpracovány 2 roční tematické plány pro 2 ročníky v rozsahu 10 čtenářských dílen pro každý ročník. Shadowing, tzn. stínování na partnerské škole (mobilita), absolvovali 4 učitelé přírodovědných předmětů a angličtiny. Výstupem byla zpráva ze zahraniční stáže a seminář pro ostatní učitele školy.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.