United KingdomUnited Kingdom

Přijímací řízení 2024

Novinky pro rok 2024/2025

 • 3 přihlášky
 • 3 způsoby podání přihlášky – možnost elektronického přihlašování
 • zautomatizování přijetí uchazečů na základě stanovené prioritizace zvolených oborů
 • termín podání – do 20. 2. 2024
 • výsledky až po náhradním termínu – 15. 5. 2024
 • rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se nevydává
 • zápisové lístky se ruší
 • jednotné konání 2. kola PZ (jednotné termíny)

Podání přihlášky do 1. kola

1.- 20. 2. 2024

 • 1. elektronicky prostřednictvím DiPSy (digitální přihlašovací systém) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
 • 2. v podobě výpisu získaného z DiPSy v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky,
 • 3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je pak čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.
 • Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference.
 • Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.
 • Přihlášku ke stažení najdete na www.prihlaskynastredni.cz

Výhody elektronického podání přihlášky

 • Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace (adresa, kód oboru) nemusíte hledat jinde.
 • U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy.
 • Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.
 • Komunikace se školami probíhá elektronicky. Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

 

Nevýhody podání přihlášky v listinné podobě

 • Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
 • Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky po vyhodnocení testů neuvidíte.
 • Veškerá další komunikace se školami musí probíhat formou doporučených dopisů.

Přihláška 

 

Přílohy přihlášky pro 4leté studium

   POVINNÉ

 • prospěch za 2. pololetí školního roku 2022/2023
 • prospěch za 1. pololetí školního roku 2023/2024

(výpis ze školního informačního systému nebo scan, kopie nebo vyplněný a potvrzený formulář)

   NEPOVINNÉ

 • doložení účasti v soutěžích a olympiádách (viz kritéria) – dodat do 30. 4. 2024
 • žádost o uzpůsobení podmínek (doporučení ŠPZ)
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka (jen cizinci)

Přílohy přihlášky pro 8leté studium

   POVINNÉ

 • prospěch za 1. pololetí školního roku 2023/2024

(výpis ze školního informačního systému nebo scan, kopie nebo vyplněný a potvrzený formulář)

   NEPOVINNÉ

 • doložení účasti v soutěžích a olympiádách (viz kritéria) – dodat do 30. 4. 2024
 • žádost o uzpůsobení podmínek (doporučení ŠPZ)
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka (jen cizinci)

Přijímací zkoušky

 • 12. 4. a 15. 4. 2024 (4leté), 16. 4. a 17. 4. 2024 (8leté)
 • do 28. 3. 2024 pozvánka – přes DiPSy nebo doporučeně poštou (dle podání přihlášky)
 • písemný test z českého jazyka a literatury 60 minut
 • písemný test z matematiky 70 minut
 • uchazeči se započítává lepší výsledek z každého testu
 • náhradní termín 29. 4. a 30. 4. 2024

Kritéria pro přijetí ke 4letému studiu

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky:
  •  zkouška z českého jazyka a literatury
50 bodů
  • zkouška z matematiky a jejích aplikací
50 bodů
 • hodnocení prospěchu ze ZŠ
10 bodů 
 • úspěchy v olympiádách
20 bodů

Maximum 

130 bodů 

Podrobná kritéria najdete v DiPSy a na www.gtr.cz .

 

Kritéria pro přijetí k 8letému studiu

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky:
  • zkouška z českého jazyka a literatury
50 bodů
  • zkouška z matematiky a jejích aplikací
50 bodů
 • hodnocení prospěchu ze ZŠ
5 bodů
 • úspěchy v olympiádách
20 bodů
         Maximum  125 bodů

Podrobná kritéria najdete v DiPSy a na www.gtr.cz .

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

 • Cermat zašle školám výsledky testů do DiPSy.
 • Škola doplní body za prospěch a výsledky soutěží a vytvoří pořadí, které předá do DiPSy.
 • Cermat stanoví pořadí uchazečů na všech školách na základě jejich výsledků a priorit.
 • viz www.prihlaskynastredni.cz – video Nový algoritmus pro přijímací řízení  10.–14. 5. 2024
 • výsledky přijímacího řízení v DiPSy nebo ve škole
 • seznámení s podklady rozhodnutí, potvrzení/vzdání se přijetí
 • 15. 5. 2024 – zveřejnění výsledků PZ (tím se rozhodnutí považuje za oznámené)

Po vyhodnocení přijímacích zkoušek

 • 15. 5. 2024 škola zveřejní výsledky PZ na webu a úřední desce
 • rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se nevydává
 • žádná odvolání z kapacitních důvodů
 • odvolání z důvodu procesní chyby
 • vzdání se práva na přijetí – škola místo nemůže obsadit, musí vyhlásit 2. kolo, žák musí absolvovat 2. kolo (nevzniká právo na přijetí v jiném oboru/škole)

2. kolo

 • centrální
 • pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí
 • zkouška se nekoná, platí výsledky JPZ z 1. kola
 • ředitelka vyhlásí do 18. 5. 2024
 • podání přihlášky do 24. 5. 2024
 • 15.–17. 6. výsledky 2. kola

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.