United KingdomUnited Kingdom

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ v roce 2020

Více informací o přijímacích zkouškách v roce 2020 naleznete uvnitř článku.

 

 

A      Dle vyjádření ministra školství ze dne 6. 5. 2020 budou termíny konání jednotných přijímacích zkoušek na SŠ následující:

Jednotná přijímací zkouška pro uchazeče o čtyřleté studium                   8. 6. 2020
Jednotná přijímací zkouška pro uchazeče o osmileté studium                  9. 6. 2020
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín pro oba typy studia          23. 6. 2020

B     Pravidla PZ ve školním roce 2019/2020 se nově řídí zákonem č. 135/2020 Sb. Nejdůležitější změny
jsou následující:

1. Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč jenom jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce
v prvním pořadí. (Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná
jednotnou přijímací zkoušku na této škole.)

2. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před
termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.

3. Centrum zpřístupní do 7 kalendářních dní po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky
hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku
středního vzdělávání.

4. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8
kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky (do celkových
výsledků přijímacího řízení budou zahrnuti i žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku na jiné škole,
měli tedy Gymnázium Třebíč uvedeno v přihlášce na druhém místě).

5. Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání
přípustné. Ředitel školy může změnit své rozhodnutí o nepřijetí v souladu se správním řádem a
vydat nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí na základě počtu odevzdaných zápisových lístků.

6. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané
střední škole odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění
seznamu přijatých uchazečů.

Alice Burešová, ředitelka školy

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.